Mer än en Pride-flagga i väntrummet!


Att kunna skapa respektfulla möten i vården förutsätter ett öppet och för alla människor inkluderande synsätt.

På Ängens Vårdcentral jobbar vi därför aktivt med HBTQI-frågor sedan 2014 då vi certifierades av RFSL och därefter omcertifierats 2017 och 2020.

Bakgrunden till certifieringen är att vårdcentralen har en ambition att ligga i framkant och vara en HBTQI-inkluderande verksamhet och på så sätt garantera en god vård för alla!
Arbetet med certifieringen har varit omfattande och utgått från RFSL:s krav och mål. Inför omcertifieringen utvärderas handlingsplaner och uppsatta mål och nya mål sätts för kommande 3 år.
Dessa granskas och bedöms noga av utbildare från RFSL i Stockholm. Efter godkännande utdelas ett certifikat som sitter inramat på synlig plats på vårdcentralen.

All personal har genomgått en web-baserad utbildning och olika typer av föreläsningar och två gånger/år genomförs introduktionstillfällen för nyanställd personal tillsammans med HBTQI-gruppen. Att jobba med dessa frågor är en ständigt pågående process och ett naturligt inslag i vårt dagliga arbete. Vi har en stående punkt på APT där vi informerar om nyheter och även fortlöpande föreläsningar, film, värderingsövningar och tips på aktuell litteratur. Till hösten planeras en föreläsning kring ämnet
könsdysfori.

Ett av våra uppsatta mål är att personalen ska känna sig trygga och ha tillräcklig kunskap för att på ett respektfullt sätt kunna ställa relevanta frågor i mötet med patienten. Det kan handla om att inte utgå från heteronormen, att fråga vilket pronomen patienten önskar använda samt att använda könsneutrala ord som t ex partner, förälder och familj.
Vi blir aldrig fullärda och behöver påminna oss själv och varandra om hur vi kan förbättra mötet med alla typer att människor vi möter! För visst borde det vara så att ingen verksamhet skulle behöva ha ett diplom på väggen för att visa att vi accepterar och inkluderar alla som kliver innanför våra dörrar!
Det ska vara en självklarhet!
Men vårt diplom vittnar ändå om vår ambition att just ligga i framkant och värna om
ALLAS LIKA RÄTT ATT VARA OLIKA
Med det går vi alla in i ÖREBRO:s PRIDE-vecka!!!

Kram Helen och Therese
Barnmorskor på Ängens vårdcentral

Följ avdelning Örebro i sociala medier!