Nya läkemedelsföreskriften 1 januari 2018!

Skrivet av Beatriz Olsson

13 december 2017

Västmannabloggen

Lite information till våra härliga medlemmar om nya läkemedelsföreskriften, så här på Luciadagen!

Här kommer viktig information till våra medlemmar gällande Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso-och sjukvård (HSLF-FS 2017:37) som börjar gälla 1 januari 2018. Hela föreskriften hittar du här.

När reglerna börjar gälla ska det finnas en handbok som ger vägledning till hur detta ska tillämpas i praktiken. Håll koll på socialstyrelsens hemsida och gå in på deras webb och titta under frågor & svar, där finns det en sammanställning över de vanligaste inkomna frågor som har behandlats. Det finns också en podd som man kan lyssna på om intresse finns, den hittar du här!

En liten snabb summering:
• Den nya föreskriften innehåller fler regler och många av de regler som fanns har förtydligats och kompletterats. Bestämmelser om behörighet att vaccinera har flyttats till andra föreskrifter och allmänna råd.

Läkemedel:
Gällande ordination av läkemedel:
• man måste göra en lämplighetsbedömning vid insättning/utsättning/ändring/förlängning av en pågående läkemedelsbehandling.
• Information ska ges till patienter om utbyte sker av preparat vid hämtning på öppenvårdsapotek.
• Man måste planera avslut eller uppföljning av läkemedelsbehandling och detta ska dokumenteras strukturerat och enhetligt, helst elektroniskt.

Samlad dokumentation:
• ordinationerna ska hållas samlade i patientjournalen och vårdgivare ska säkerställa att den hälso- och sjukvårdspersonal som iordningställer och administrerar eller överlämnar ett läkemedel till en patient har tillgång till uppgifterna om läkemedelsordinationen, vem som ordinerat läkemedlet och tidpunkten för ordinationen.

Generella direktiv (beslut om läkemedelsbehandling som gäller patienter på en viss vårdenhet och vid särskilt angivna tillstånd):
• Endast läkare får utfärda generella direktiv och dessa ska vara skriftliga. Dessa generella direktiv ska utfärdas restriktivt och omprövas återkommande.
• Sjuksköterskan ansvarar för att göra en bedömning av patientens behov av läkemedlet, vilket ska dokumenteras, och kontrollera läkemedlets indikation och kontraindikationer.
• Det ska finnas tydliga rutiner där vårdgivaren säkerställer att generella direktiv utfärdas på ett patientsäkert sätt och vilka läkare som får utfärda generella direktiv.
• Justering av doser får endast ske om det är förenligt med god och säker vård av patienten och den ska göras med utgångspunkt i patientens behov och ska dokumenteras i patientjournalen.
• Vårdgivaren ska ha rutiner för vilken kompetens sjuksköterskan ska ha för att få justera doseringen i en läkemedelsordination.

• Muntliga läkemedelsordinationer får endast förekomma när en patient behöver omedelbar behandling, den som muntligen har ordinerat ett läkemedel ska dokumentera ordinationen vid ordinationstillfället eller i undantagsfall så snart som möjligt därefter.

Delegering:
• Delegering är enbart tillåtet om det är förenligt med god och säker vård och får endast ges av läkare, tandläkare eller sjuksköterskor.
• Verksamhetschefen/MAS ansvarar för att beslut om delegering är förenlig med god och säker vård och att den omprövas i nödvändig omfattning.
• Vårdgivarna måste ta fram tydliga rutiner för när det är patientsäkert med delegering av läkemedel och yrkesutövaren som delegerar ska kunna känna sig trygg i sin bedömning och har ALLTID rätt utifrån sitt yrkesansvar att inte delegera en arbetsuppgift om det inte är förenligt med god och säker vård.

Nu när ni har fått lite mer information är det dags för er att gå tillbaka till jobbet och påverka hur de nya föreskrifterna införs på arbetsplatsen! Behöver ni nya rutiner? Eller kanske bara uppdatera befintliga rutiner? Har ni pratat om detta på arbetsplatsen?

Några frågor att ta med sig till nästa APT eller direkt till chefen:
• Hur fungerar våra rutiner gällande läkemedelshantering och delegering?
• Vilken kompetens och kunskap krävs för den som genom delegering får i uppgift att iordningställa och administrerar eller överlämna läkemedel?
• Vilken kompetens behövs för att justera läkemedelsdos och vilka läkemedel får jag justera dosen för?
• Får annan än den som iordningställt läkemedlet administrera eller överlämna läkemedlet?
• I vilka situationer och under vilka förutsättningar är det förenligt med en god och säker vård att delegera iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel?

Trevlig Lucia!
//Beatriz Olsson

På Vårdförbundets webb kan du dessutom hitta material för att föra diskussioner på DIN arbetsplats.

Skriv ut och lägg den här diskussionsmaterialet på din arbetsplats t ex. ”Var med och påverka hur delegering används på din arbetsplats!”

 

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!