Moderaternas svar på våra frågor inför valet 2022

Moderaternas svar har skickats in av deras politiska sekreterare. De har valt att ha all text samlad och inte gett svar under respektive fråga, deras svar presenteras så som de valt att skicka in det. Frågorna vi ställt till partierna hittar du längst ner i detta inlägget.

Svar:

Pandemin och dess effekter har tyvärr slagit hårt mot vår personal och deras möjligheter till återhämtning. Det är nu avgörande att vi behåller den personal vi har – och ser till att de får fler kollegor. Vi vill anställa 3500 fler personer i den skånska vården.

Vi behöver fortsätta regionens arbete med hälsofrämjande schemaläggning, som bland annat ser till att medarbetarna i vården får en fullgod dygnsvila. För bättre arbetsmiljö tror vi att ökat personalinflytande på golvet är nyckeln, att organisationen och chefskapet behöver bli mer lyhört för medarbetarna lyfts ofta av de medarbetare som slutar. Därför vill vi bland annat ha personaldrivna enheter och ledare/chefer som är närvarande på vårdgolvet.

 

Vi presenterade under våren ett nytt personalpaket med bl.a. följande förslag:

 • Rekryteringsbonus för den som lockar en ny vårdkollega till regionen.
 • Möjlighet till frivilliga 12-timmarspass – och då arbeta färre dagar
 • Ny karriärstege – fler karriärvägar med möjlighet till högre lön utan att lämna vårdgolvet
 • Fler chefer ”på golvet” – för ett närvarande ledarskap
 • Utbildningslön till undersköterskor som vidareutbildar sig till sjuksköterskor
 • Handledarbonus till dem som handleder vårdstudenter
 • Rekrytera och språkutbilda personal från andra länder.
 • Avskaffa onödig administration – bort med krångliga system och byråkrater

 

När det gäller god och nära vård har vi under den gångna mandatperioden satsat på primärvården med en extra miljard. I de villkor som styr hur vårdcentraler och specialistvård ska samverka har vi verkat för att införa tydliga skrivningar om att också sjukhusens specialister ska vara tillgängliga ute på vårdcentraler och i hembesök, för den vård som behövs för många i hela Skåne. Det finns en strategi för nära vård samt kvalitetskontroller som redan är implementerad och som nu behöver fortsätta följas upp.

 

Vårdcentralerna kan i enlighet med villkor som gäller lika för alla verksamheter inom Hälsovalet i Skåne upprätta underleverantörsavtal med specialister och det har många gjort för att kunna ge ett brett utbud och enkel väg in också till specialistvård eller rehabilitering. För en ökad tillgänglighet krävs också att fler vill arbeta som allmänspecialister och antalet anställda läkare har ökat i primärvården under mandatperioden.

 

Politiken bör styra övergripande villkor och skapa förutsättningar för resurser och struktur, men organisation ner på enheter och kliniker behöver skötas av professionerna.

 

För en mer personcentrerad vård behöver vårdcentraler och sjukhusens mottagningar samverka i spår runt personer som kan ha olika behov, kroniker behöver tas om hand och följas på ett sätt medan sällanpatienter med en akut åkomma som kanske inte söker vård igen efter behandling behöver ett annat omhändertagande. Att lätt kunna kommunicera över organisationsgränser och att ha enkla digitala verktyg som främjar detta är nödvändigt och något som hela tiden utvecklas i Region Skåne.

 

Här är frågorna som skickades ut:
Fråga 1

Kompetensförsörjningen är en högaktuell fråga där Vårdförbundets samtliga professioner i form av legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor samt sjuksköterskor är bristyrken inom region Skåne. Vad anser du behöver göras för att öka attraktiviteten för att;

a. Behålla befintliga medarbetare inom Vårdförbundets professioner

b. Attrahera erfarna till anställning

c. Attrahera nya i yrket till anställning

Fråga 2

Arbetsbelastningen för Vårdförbundets medlemmar är väldigt hög på många arbetsplatser vilket bland annat visar sig genom att där inte finns tillräcklig tid för återhämtning och/eller balans mellan krav och resurser. Vad tycker du ska göras för att förbättra arbetsmiljön?

Fråga 3

Ett bra och nära ledarskap är a och o, både för medarbetarna och verksamheten. Vad tycker du att arbetsgivaren ska göra för att ge cheferna rätt förutsättningar i sitt arbete?

Fråga 4

Vården står inför två stora paradigmskiften, dels omställning till en God och nära vård, dels att vården ska utgå utifrån det etiska förhållningssättet Personcentrerad vård. För att kunna uppnå dessa två paradigmskifte krävs mycket av organisationen på olika nivåer.

a. Vilken roll anser du att politiker bör/ska ha när det gäller organisering av vården?

b. Hur ser du att region Skåne ska arbeta för att implementera både omställningen till en God och nära vård samt Personcentrerad vård?


Kommentarer

 1. Det kräver en förändring på våra sjukhus i Skåne

  Vi kräver en vårdapparat där personal och patienter hamnar i centrum igen. Att vårdapparaten är mer human. Överbeläggningarna drar uppåt igen och övernattande patienter har blivit en vardag på akutmottagningen igen trots ett beslut från förvaltningsstyrelsen om nollbeslut i Helsingborg. Det har varit ständiga övernattande patienter på akutmottagningen, överbeläggningar och utlokaliserade patienter på avdelningarna under många år. I perioder är det lite bättre, men i perioder är det belastande. Det beror på personalbrist, framför allt på sjuksköterskor. Detta är vida känt problem på alla sjukhus Sverige.

  Bristen på vårdplatser medför flera patientsäkerhetsproblem för patienter övernattandes på akutmottagningen i Helsingborg; kontroller görs inte för det hinns inte med, rond arbete hinns inte med, ren omvårdnad hinns inte med vilket kan ge patienterna infektioner, läkemedel ges långt efter ordinationstiden eller så blir det felmedicineringar. För att sätta perspektiv på det hela så har en avdelnings team: en sjuksköterska och två undersköterskor i snitt mellan 7-9 patienter. Akutsjuksköterskan med ½ -1 undersköterska i snitt 12-26 patienter.

  Vi har som det ser ut just nu en enorm arbetsbelastning som pågått i flera år innan den rådande pandemin trädde in. Arbetstempot är högt och bemanningen är i underkant så stress och oro undergräver hälsan för många på akutmottagningen. Medarbetare känner sig maktlösa och ställer upp för sina kollegor vilket kan leda till svårigheter att förena arbetet med familj och fritid. Detta ökar den psykosociala belastningen som orsaker ännu mer stress och oro.

  Den fysiska överbelastningen orsakar skador såsom utslitna ryggar, värk i axlar, skuldror, ben och knän, som orsakats av tunga lyft, olämpliga arbetsställningar och ensidiga arbetsrörelser. Detta leder till höga övertidstimmar för personalen för att täcka upp frånvaron och detta sin tur kan leda till höga sjukskrivningstal och långtidssjukskrivningar. I många av fallen har många kollegor sagt upp sig pga. den rådande belastningen. Uppsägningarna matchar inte anställningarna och det finns stora bekymmer generellt på hela Helsingborgs lasarett att rekrytera sjuksköterskor samt undersköterskor.

  Sjukhuspersonal larmar om kaos på akutmottagningen och hur patientsäkerheten inte går att upprätthålla. Att utföra säker vård tillhör en av sjuksköterskans 6 kärnkompetenser men den hotas nästintill dagligen och alla chefer från enhetschefsnivå till regionens sjukvårdsförvaltning tycks inte se problematiken;

  En tilltagande tillströmning av patienter kan påverka patientsäkerheten och medföra ökad risk för vård skada. Simultant pågående arbetsprocesser, dvs att ta hand om akuta patienter samt övernattande patienter gör akutmottagningens vårdmiljö särskilt utsatt för medicinska misstag.

  Det existerar ingen balans mellan tillgängliga vårdplatser på sjukhuset och patientinflöde på akutmottagningen, så avflödet från akutmottagningen är extremt långsam eller så stannar patienten minst en hel natt på akutmottagningen med tänd belysning, signaler som ringer, stökiga patienter för att nämna några.

  Långa väntetider, bristande kompetens, otillräcklig bemanning, vårdplatsbrist, otillräckliga och trånga lokaler, hög arbetsbelastning och långa arbetsskift är faktorer som även dessa är associerade med minskad patientsäkerhet.

  Mål!

  Att skapa ett bättre och positivt arbetsklimat samt en god hälsa och arbetsmiljö där inflytande, delaktighet och utveckling genomsyrar medarbetarna.

  Målen bör ständigt omprövas, förändras och anpassas till den praktiska verkligheten och för att nå detta förutsätts en fortsatt dialog mellan chefskap, medarbetare och deras fackliga företrädare om verksamhet, måluppfyllelse och resurser.

  För att nå dessa mål bör följande förutsättningar vara uppfyllda:

  Bättre arbetsmiljö

  Öppna fler vårdplatser istället för att stänga fler

  Fler sjuksköterskor för att bibehålla öppna vårdplatser vilket ökar patientsäkerheten

  Göra arbetsplatsen attraktiv genom bättre löner och villkor för att behålla sjuksköterskor

  Mer kompetenshöjande insatser/ utbildningar för den personliga utveckling men även för att öka patientsäkerheten.

  Tydlighet på att den/ de som bär på ansvaret för akutmottagningen och vårdplatserna på sjukhuset tar sitt ansvar och förändrar. Förvaltningschefen ansvarar för att hela sjukhuset har tillräckligt med vårdplatser, men de ansvariga politikerna måste ge tillräckliga förutsättningar för att lösa de problem som uppstår.

  Hur har Ni politiker tänkt förändra?

  Samtliga regionpolitiker svar som valt att svara på Vårdförbundets frågor inför valet 2022 låter jättebra men det är också tankar och idéer som vi på golvet har haft svar på MEN inget konkreta förslag på tillvägagångssätt presenteras.
  Ni vill anställa mellan 3-3500 men inget förslag på hur man ska göra för att anställa nya sjuksköterskor. Vem vill jobba inom vården så som det ser ut idag, utan tvärtom så slutar man inom yrket och väljer att göra något annat.

  Att ledarskapet ska lyssna och vara närvarande samt att tillvara ta medarbetarnas förslag låter bra MEN de har nästan inga mandat att ta utan att sjukhusledningen eller regionpolitikerna ska ta beslut om först.
  ‘’Politiken bör styra övergripande villkor och skapa förutsättningar för resurser och struktur, men organisation ner på enheter och kliniker behöver skötas av professionerna’’. Beslutsgången är tröga och innan ett beslut tagits så har alltför lång tid gått. Hur ska/ vill Ni lösa detta trots att det förespråkas att det ska skötas av professionerna?

 2. Otroligt svagt svar från det parti som faktiskt än så länge har störst ansvar för hur illa det ser ut i Regionens ansvarsområden. Det visar att ni inte har en susning om hur illa det verkligen ÄR vad gäller kompetensförsörjningen. Och ni har ingen verklig åtgärdsplan!
  Punkterna vi ser i svaret är väldigt ospecificerade. Samtidigt har ni knappast uppfyllt de mål som ändå finns under de 4 år som ni innehaft sitsen att förändra. Det är en hel del slitna löften som att ”avskaffa onödig administration” men digitaliseringsivern är så stor och har inte utformats användarvänligt vilket ger en STÖRRE administratid börda och återkommande frustration med ohanterliga system.
  HUR ska ni avlasta oss från den ospecifierade onödiga administrationen?
  Kontrollbehovet kvarstår – ingen Tillitsbaserad vård värd ordet existerar. Istället dränkts vi i tidskrävande och frustrerande skärmarbete som tar tid från patienterna, de patienter som idag ofta är multisjuka och valsar runt antingen som överbeläggningar eller som Svarte Petter om de ekonomiskt belastar en verksamhet av alla betalas av gemensamma skattemedel.
  HUR ska ni vända den snarast katastrofala flykten från Region Skåne som arbetsgivare?
  Som Arbetsmiljöverket tydliggjorde – det är inte brist på sjuksköterskor … det är bara det att de inte vill arbeta för Region Skåne.

  Handledarbonus låter ju bra, men det finns snart ingen kvar som KAN handleda för vi är så få på ”golvet” och de har själva knappt lärt sig vården och än mindre gått Handledarutbildning.
  Så svara på HUR och passa sen på att svara på varför ni inte löst arbetsmiljö och kompetensförsörjning tidigare?

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!