Erika: Jag blev så glad att tårarna rann

Erika Phexell vid Vårdgalan efter mottagande av förbättringsstipendiet. Foto privat.

Hej!

Erika Phexell heter jag och har varit färdig röntgensjuksköterska sedan 2010. Jag vill skicka en hälsning till alla som har läst om mig i nyhetsbrevet och tacka alla dem som gratulerat mig till stipendiet. När jag fick reda på att jag fick stipendiet på 60 000 kr blev jag så glad att tårarna rann. Det är inte alltid så lätt att jobba med ett projekt på arbetsplatsen samtidigt som man jobbar heltid och har sina specifika arbetsuppgifter i verksamheten för övrigt.

Pengarna är till stor hjälp då jag kan frigöras från verksamheten och ha 100% fokus på projektet, som just nu befinner sig i datasinsamlingsfasen. Förhoppningen är att datainsamlingen kan avslutas innan året är slut och så småningom publiceras. Fram till dess kan man läsa om projektet i bifogad projektplan. I korthet handlar projektet om att de första projektpersonerna undersöks på DT med givna utgångsparametrar (kV, mAs mm). Tillsammans med en spec. radiolog, fysiker och en till röntgensjuksköterska, som är superanvändare, bestäms vilka parametrar som skall ändras (beroende på bildkvalitet) för de nästkommande projektdeltagarna. Det vi vill uppnå är verkligen de lägsta doserna och tillräckligt bra bildkvalitet för säker diagnostisering för en pelvimetri.

/Erika Phexell

Det här var ett spontant gästinlägg från Erika som vi bad henne skriva eftersom så många läste om henne i nyhetsbrevet. 

Erika fick pris för datortomografi på Vårdgalan”

Här kan ni läsa hennes projektplan:

Projektplan

Studiens namn: Skiktröntgen vid mätning av bäcken – Införande och optimering av protokoll för bäckenmätning med datortomografi

Bakgrund: Idag utförs bäckenmätning (pelvimetri) på SUS Malmö med slätröntgenteknik. Slätröntgenteknik innebär att röntgensjuksköterskan tar bilder av kvinnans bäcken med en röntgenapparat. De första bilderna tages liggande. Den gravida kvinnan ligger på rygg med knäna uppdragna och utfällda, i en så kallad grodställning. Fotsulorna skall vara mot varandra. En blytät mätlinjal placeras under patienten i höjd med tuber ischiadicum, sittbenen. För rätt centrering behöver blygbenet palperas. Spetsarna på sittbenen skall projiceras centralt i respektive bildfält så att avståndet mellan dessa kan mätas på bilden. Linjalen måste vara synlig men inte vara i vägen för spetsarna på sittbenen. Vid den andra positioneringen står kvinnan upp med sidan mot detektorn, jämfota med lika mycket belastning på båda benen. En s.k. Åkerlunds-sticka placeras vågrät mellan låren så högt upp som möjligt. Stickan skall vara parallell med detektorn och måste vara med på bilden för att förstoringsgraden ska kunna beräknas. Det är viktigt att röntgensjuksköterskan tar tid på sig och positionerar kvinnan så rakt som möjligt inför bildtagningarna så att de mätpunkter som behövs framträder tydligt. Trots alla förberedelser krävs ibland omtag av bilder vilket genererar högre stråldos. Bildtagningen kräver en röntgensjuksköterska med erfarenhet av bäckenmätning. Undersökningen sker både som tidsbokade undersökningar och på jourtid. Undersökningarna är inte helt vanliga, d.v.s. sker inte på en daglig basis, vilket försvårar kontinuerlig upplärning av en sådan tekniskt komplicerad undersökning.

Mål: Att genomföra bäckenmätning med datortomografi (CT Computed Tomography) istället för slätröntgen, vilket görs på ett par sjukhus i Sverige med olika tekniker. Röntgenkliniken i Malmö har flera nya datortomografer som har den senaste tekniken att sänka stråldosen och bibehålla bildkvaliteten. Syftet med studien är att utröna vilken CT-teknik som är bäst lämpad samt optimera exponeringsparametrarna för lägsta möjliga stråldos med diagnostiserbar bildkvalitet. Vi söker härmed svar på frågorna: Är det möjligt att genomföra bäckenmätning med datortomografi (CT-pelvimetri), med bibehållen låg stråldos? Vilken undersökningsteknik resulterar i lägst stråldos till patienten utan att försämra bildkvalitetens diagnostiska värde?

Metod: Försökspatienterna kommer att undersökas på en Siemens Definition Flash, där de placeras plant på rygg med en kudde under knäna och med fötterna lätt inåt roterade så tårna pekar mot varandra. En mätlinjal placeras under bäckenet. Försökspatienterna är 60 år och äldre och är remitterade till en CT-bukundersökning, sålunda inkluderas ej personer i fertil ålder. Inför undersökningen tillfrågas patienten om deltagande i studien. Om detta accepteras kommer extra bildtagning att utföras över bäckenet. Den extra bildtagningen medför ett extra dostillskott på ca 5 % jämfört med en vanlig CT-bukundersökning.

Två olika undersökningstekniker kommer att genomföras vid den extra bildtagningen. För båda teknikerna gäller att det först tas två översiktsbilder som ger oss möjlighet att se området som skall scannas, s.k. topogram. Till de två topogrammen används parametrarna 100 kV och 20 mAs.

Teknik 1 innebär att max två snittbilder tages i höjd med lårbenshalsen. Parameterar för de två snittbilderna är: 5 mm snittjocklek, 120 kV, 14 referenseffektiv (ref eff) mAs. Dosmodulering är inkopplad.

L05-15-Med-15-03

Bild 1. http://tidsskriftet.no/article/1233570/

Teknik 2 scannar hela bäckenet från strax under crista illiaca till förbi tuber ischiadicum med en spiral över hela bäckenområdet. Parametrar: kollimering 128×0,6mm, pitch 3, 120 kV och 10 ref eff mAs. Dosmodulering är inkopplad.

teknikbild2erika

Bild 2. http://metodebok-ortopedi.ihelse.net/Metodebok_leger/bekkenbrudd.htm

Utgångsparametrar är framtagna genom mätningar gjorda på fantom. För dosberäkning används CT Expo 2.01.

Båda undersökningsteknikerna kommer att genomföras på försökspatienten när han/hon samtycker till medverkan i studien. Tjugo försökspersoner planeras att undersökas med båda teknikerna. Försökspersonerna är remitterade till röntgen för en CT-bukundersökning på klinisk frågeställning.

Urvalskriterier: Försökspersonerna skall vara 60 år och äldre. Väga över 80 kg. Båda könen inkluderas. Försökspersonerna är remitterade till en CT-bukundersökning.

Exklusionskriterier: Multisjuka patienter vars allmäntillstånd är nedsatt. Patienter som inte är kapabla att ge eget informerat samtycke till att delta i studien.

Datainsamlingen är påbörjad och håller på tills 20 patienter har undersökts. Ansökan om etisk prövning har godkänts 20131113 med diarienr: 2013/723.

Kostnader: Inga kostnader för material eller ersättning till försökspersoner. Däremot finns en önskan om friställning från övrig verksamhet någon/några dagar i veckan för projektet. Detta kostar arbetsgivaren. Just nu bedrivs projektet i den mån tid finns för att kontakta potentiella försökspersoner och utförande av undersökning.

Områdesöversikt

Bakgrund till vår studie är två vetenskapliga artiklar:

Martinsen, A.C.T., Risdal, M.,Bay, T., & Drolsum, A. (2005), Bekkenmålning med computertomografi.Nor Laegeforen.125:2023-5.

Barlien, B., Konst, B., & Hager, A. (2008), CT Pelvimetri- lavdose volumopptak med postprosessing i MPR og 3D. Hold Pusten nr 3.

Det finns få nutida studier publicerade därför önskar vi genomföra en studie där två olika undersökningstekniker genomförs för optimering av stråldos och bildkvalitet.

 

Betydelse

Studiens betydelse är en snabb och säker undersökning av bäckenmätning med så låg stråldos som möjligt och minimalt obehag för patienten.  Efter utvärdering kommer det att tas ställning till om metoden kan anses kunna användas till gravida kvinnor.


Kommentarer

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

Redo för jobbstarten?

Missa inte vår nya digitala guide för dig som är ny i yrket eller ska börja på en ny arbetsplats.

Läs om guiden här!