Skillnader mellan manliga och kvinnliga chefer

En studie genomförd på Karolinska institutet, 2011, visar att det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga chefer inom landstinget när det gäller psykosocial arbetsmiljö, arbetsstress, sjukfrånvaro, och sjukfrånvarofrekvens samt hälsa.

Kvinnliga chefer rapporterar att de haft sjukfrånvaro i högre utstäckning än manliga chefer det senaste året samt att de känner sig utmattade i högre utsträckning än vad männen gör. Det finns också en tendens att kvinnliga chefer rapporterar något sämre livskvalitet än män. Att röka är vanligar bland kvinnorna medan motionsvanorna är likartade. Kvinnor rapporterar högre frekvens av sömnbesvär på grund av att de funderar på jobbet varför sömnkvaliteten upplevs som dålig. Det är dock vanligare hos män att befinna sig i ett riskabelt alkoholbruk.

En betydlig större andel av kvinnliga chefer rapporterar att det ställs höga krav men att de har lågt inflytande medan en större del av männen rapporterar att det ställs höga krav men att de också har högt inflytande.

Studien visar jämförelsen av manliga och kvinnliga chefer inom landstinget att manliga chefer har högre medelålder, högre utbildningsnivå och arbetar övertid i högre utsträckning än kvinnor. Kvinnliga chefer har en något sämre hälsa och livsstil.

Vi har lite att jobba med.

 

Birgitta Westberg, förtroendevald styrelseledamot och chefscoach avd Örebro

Följ avdelning Örebro i sociala medier!