Vårdförbundets barnmorskor: Kompetens och patientsäkerhet hör ihop

Barnmorskor i Vårdförbundet avdelning Västra Götaland debatterar på internationella barnmorskedagen.

Den 5 maj är det internationella barnmorskedagen och numera kan man se dagen som startskottet för den intensivaste perioden för förlossningsvården i Sverige. Historiskt sett har flest barn fötts i mars, men sedan några år tillbaka är enligt SCB den vanligaste födelsemånaden juli, tätt följt av maj och juni – något som ställer krav på en tillräcklig bemanning med rätt kompetens. Vårdförbundets barnmorskor bjuder in Västra Götalandsregionen till en dialog om barnmorsketätheten och våren/sommarens bemanningssituation.

Barnmorskors kompetens är oumbärlig i arbetet för en god sexuell och reproduktiv hälsa, för vårdens kvalitet och för patientsäkerheten, det konstateras både av IVO och Socialstyrelsen. Brist på barnmorskor för med sig risker för vårdens kvalitet och patientsäkerheten, och det kan inte kompenseras av ”mer personal” i största allmänhet, utan det krävs rätt kompetens och erfarenhet. Trots det vidtas inte rätt åtgärder för att bota bristen på barnmorskor som 19 av 21 regioner vittnar om.  
När ska Västra Götalandsregionen ta till sig av kunskapen i alla dessa rapporter och prioritera arbetet med att kunna bemanna vården med rätt kompetens på rätt plats och se till att den som är erfaren vill stanna kvar? 

Vi barnmorskor har en unik funktion inom perinatal, sexuell och reproduktiv hälsa och kan inte ersättas av personal som saknar kompetens inom detta område. Under pandemin har många barnmorskor från ungdomsmottagningarna varit utlånade till smittspårning tack vare deras kompetens och vana inom smittspårning. Västra Götalandsregionen bör dra lärdom av Region Västerbotten, som tappade många erfarenhetsår i Umeå i ett slag när mer än en fjärdedel av BB- och förlossningsvårdens barnmorskor slutade. Idag är det vanligt att de erfarna lämnar för att de inte upplever att deras kunskap värderas, eller går ner i arbetstid för att orka. Det finns helt enkelt inga genvägar för att lösa bristen på barnmorskor. Regeringen satsar stora medel på kvinnors hälsa, och dessa pengar måste läggas på rätt saker här i Västra Götaland.

  • En barnmorska – en förlossning. Barnmorskor bör endast ansvara för en aktiv förlossning i taget, det är viktigt för patientsäkerheten och för stödet till kvinnan.
  • Skapa förutsättningar att ge personcentrerad vård på barnmorskemottagningarna. Idag är tidspressen för stor för att varje enskild person ska få det.
  • Underlätta möjligheten och förbättra villkoren för forskande barnmorskor så att kvinnorelaterade besvär kopplade till exempelvis klimakterium, endometrios, bristningar och amning får högre status. 
  • Ge barnmorskor möjlighet att leda förlossningsenheter för kvinnor med lågriskgraviditeter. Använd Norge som förebild när det handlar om mindre förlossningsenheter, där dessutom spädbarnsdödligheten är lägre än i Sverige.
  • Det behövs ett gott ledarskap med chefer som har en hälsofrämjande arbetsmiljö, med ansvar för rimligt antal medarbetare och tillräckligt mandat.
  • Barnmorskor bör värderas och få lön utifrån sina dubbla legitimationer, långa akademiska utbildning och ansvar. För att nå samma nivå som andra akademiska yrken, som har samma utbildningslängd och liknande svårighetsgrad, bör livslönen höjas med 30 procent.

Hur tänker Västra Götalandsregionen säkra tillgång till rätt kompetens i form av barnmorskor?
Det är en viktig pågående diskussion och vi vill snabbspola den genom att bjuda in regionens politiker till en dialog om barnmorsketätheten och våren/sommarens bemanningssituation. Vi vill givetvis också ha en långsiktig dialog med regionen om ovan punkter för att barnmorskor ska kunna erbjuda en trygg, personcentrerad vård i framtiden. Till dess väljer vi att hylla Sveriges alla barnmorskor på deras dag – tack för att ni finns!

Sabina Gustafsson, leg barnmorska, förtroendevald Vårdförbundet område MUG,                                                       
Malin Bergander, leg barnmorska, förtroendevald Vårdförbundet på SU,                                                                        
Anne Karin Höglund avdelningsordförande Vårdförbundet Västra Götaland                                                                              

Åsa Mörner och Marie-Charlotte Nilsson, leg barnmorskor och förbundsstyrelseledamöter, Vårdförbundet

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!