Centerpartiets svar på våra frågor inför valet 2022

Centerpartiets svar kommer från Annette Linander (A.L), Patrik Holmberg (P.H) och Linus Hannedahl (L.H) och Birthe Sandberg (B.S).

Fråga 1

Kompetensförsörjningen är en högaktuell fråga där Vårdförbundets samtliga professioner i form av legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor samt sjuksköterskor är bristyrken inom region Skåne. Vad anser du behöver göras för att öka attraktiviteten för att;

a. Behålla befintliga medarbetare inom Vårdförbundets professioner

b. Attrahera erfarna till anställning

c. Attrahera nya i yrket till anställning

 

Samtliga svarande på a, b och c

Centerpartiet vill se till att anställda inom Region Skåne ska kunna få sin specialistutbildning helt eller delvis betald. Detta ser vi som ett sätt för att kunna behålla befintliga medarbetare, inte minst sjuksköterskor, som kan få sin specialisering betald från arbetsgivaren.

Vi vill också nationellt satsa på karriärtjänster i hela landet, vilket kommer att komma Region Skåne till gagn. Det innebär möjligheter till karriärutveckling och lönepåslag för specialistsjuksköterskor med fördjupad kompetens inom centrala områden.

När det kommer till lön så är det viktigt att det är en rimlig lön för medarbetarna och för de som redan är anställda är det oerhört viktigt med en löneutveckling som gör att de erfarna inte blir omsprungna lönemässigt av nyanställda nyutbildade.

Slutligen också att ha en kompetensutvecklingsgaranti där man ska ges rätten till kompetensutveckling som stärker en i ens yrkesroll, inte minst de som är legitimationsyrken.

Regionen kan erbjuda utvecklingsmöjligheter som mindre aktörer inte kan vilket vi behöver bli mycket bättre på. Att kunna jobba på toppen av sin kompetens, att få lära sig nytt, forskningsmöjligheter, ha delad tjänst mellan mottagning och avdelning om man så önskar mm – det finns stor potential som vi gärna se att facken utformar tillsammans med arbetsgivaren.

 

(B.S)

Utöver ovanstående lyfter hon att det är viktigt att professionen får arbeta tillitsstyrt och att medarbetarnas idéer tas till vara. En bra chef är en god ledare som ser alla på arbetsplatsen.

b. Precis som åtgärderna för befintliga medarbetare så är dessa även viktiga för att attrahera erfarna till anställning. Men det är också de erfarna som många gånger kan ha möjlighet att ta ledningsroller. Därför är det viktigt att vi har en ledarutbildning som på liknande sätt som vad gäller för rektorer med en rekryteringsutbildning för de som är intresserade att söka en ledarroll och sedan en obligatorisk statlig utbildning för de som fått en chefstjänst. Personer med erfarenhet från andra aktörer eller andra yrken måste kunna tillgodoräkna sig den erfarenheten vid anställning hos oss.

c. Även här tror vi att möjligheten att få sin specialistutbildning helt eller delvis betald kan vara något som ökar attraktiviteten för nya i yrket att ta anställning inom Region Skåne. Men också möjligheterna att få till en löneutveckling genom karriärtjänster och att erbjudas en rimlig lön vid anställning. Handledning är också oerhört viktigt för nya i yrket och tid för det måste ges.

 

Fråga 2

Arbetsbelastningen för Vårdförbundets medlemmar är väldigt hög på många arbetsplatser vilket bland annat visar sig genom att där inte finns tillräcklig tid för återhämtning och/eller balans mellan krav och resurser. Vad tycker du ska göras för att förbättra arbetsmiljön?

 

Samtliga svarande

Det finns många olika åtgärder som behöver göras kopplat till att förbättra arbetsmiljön. Att kunna påverka sin arbetsvardag är oerhört viktigt, inte minst schemaläggningen men också att man känner sig hörd och sedd av sina närmsta chefer och arbetskamrater. Vi är varandras arbetsmiljö på en arbetsplats.

En annan om att varje medarbetare ska få arbeta på toppen av sin kompetens. Helt enkelt att få arbeta med de arbetsuppgifter som man har utbildat sig till. Här fyller rätt använd kompetens, RAK, en viktig roll tillsammans med att öka antalet anställda. Däremot behöver det då ske inom flera olika yrkeskategorier för att kunna just skapa möjligheten att få jobba med det man utbildat sig till.

Den absolut viktigaste faktorn som Centerpartiet tror för att förbättra arbetsmiljön är hela omställningen till moderna arbetssätt. Det finns många tidsvinster att hämta med till exempel de digitala möjligheterna. Vilka kan ge minskad arbetsbelastning och också lättare att få tid för just återhämtning.

 

(P.H)

Utöver ovanstående lyfter han även konceptet med semesterväxling för de som önskar.

 

(L.H)

Utöver ovanstående lyfter han även specifikt arbetsmiljön på Helsingborgs lasarett.

 

Fråga 3

Ett bra och nära ledarskap är a och o, både för medarbetarna och verksamheten. Vad tycker du att arbetsgivaren ska göra för att ge cheferna rätt förutsättningar i sitt arbete?

 

Samtliga svarande

Dels så behöver chefer få ett kontinuerligt stöd för att kunna leva upp till sin roll. Under hela sin tid som chef, det kan handla om att ha bollplank eller liknande.

Men det handlar också om att det finns en chefsutbildning som rustar kandidater för att ta chefsrollen, på liknande sätt som vad gäller för rektorer med en rekryteringsutbildning för de som är intresserade att söka chefstjänst och sedan en obligatorisk statlig utbildning för de som fått en chefstjänst.

 

(A.L)

Utöver ovanstående lyfter hon även att man behöver också ha rimliga arbetsgrupper så att man som ledare har en möjlighet att se och bekräfta alla medarbetare. I dag finns det på alltför många ställen alltför stora arbetsgrupper vilket i sig oftast ger en sämre arbetsmiljö.

Fråga 4

Vården står inför två stora paradigmskiften, dels omställning till en God och nära vård, dels att vården ska utgå utifrån det etiska förhållningssättet Personcentrerad vård. För att kunna uppnå dessa två paradigmskifte krävs mycket av organisationen på olika nivåer.

a. Vilken roll anser du att politiker bör/ska ha när det gäller organisering av vården?

b. Hur ser du att region Skåne ska arbeta för att implementera både omställningen till en God och nära vård samt Personcentrerad vård?

 

Samtliga svarande     

a. Politiken bör sätta upp de stora ramarna för organiseringen av vården utifrån förutsättningarna, inte minst de olika regionala förutsättningarna vilket tydligt visar på behovet av ett fortsatt regionalt styre av vården enligt oss i Centerpartiet. Däremot ska verkställande av själva vården utifrån medicinska avvägningar alltid ska ske av professionen, här är det inte politiken som är experter.

b. Omställningen till en god och nära vård har redan påbörjats i Region Skåne, inte minst genom de ekonomiska förstärkningarna som skett till primärvårdsnivån. Detta behöver däremot fortsätta tillsammans med implementeringen av hela Framtidens hälsosystem som inkluderar båda dessa stora paradigmskiften. Samarbetet med de 33 skånska kommunerna är också otroligt viktigt för att klara detta utifrån kommunernas ansvar i vårdkedjan. Tillsammans med möjligheterna som digitaliseringen erbjuder kommer vi också att kunna skala upp och öka intensiteten av den goda och nära vården i hela regionen.

 

(B.S)

Utöver ovanstående lyfter hon att mer kan göras i Primärvården för att avlasta sjukhusens akutmottagningar. Detta kan förbättras och kompletteras genom styrning av ackrediteringsvillkor och andra ersättningar.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!