Kommer Coronapandemin reformera svensk hälso- och sjukvård?

Är en fortsatt Nära vård det nya normalläget ?

Mer än sju månader har gått sedan det första fallet av covid-19 rapporterades.

Känslan är mycket stark över hur mycket som har förändrats på kort tid – och hur angelägen världen är att lämna sjukdomen bakom sig.

Men faktum är att vi kommer att få leva med covid-19 under lång tid, och det är viktigare än någonsin att börja planera för framtidens hälso – och sjukvård.

En stor del av vården idag bedrivs i kommunala vården i hemsjukvård, vårdboende och korttidsvårds enheter.

I Pandemin så har vi haft ännu högre tryck på patienter när de försämrades både i Covid symtom eller andra symtom så var bedömningen oftast att vård skulle bedrivas i hemmet eller på boendet.

I sociala medier och media skrivits om corona och palliativ vård som fokuserade på att lindra symptom – inte bota. Vi har tagit del av skräckbeskrivningar att beslut baserats på ålder och diagnos och över telefon.

Detta medför en stor etisk stress och orimlig arbetsbörda för våra yrkesgrupper. 

Vi ser att det troligen handlar om vårdplatsbrist, kompetensbrist och resursbrist. 
Min professionella åsikt är att alla ska ha rätt till lika vård på lika villkor. Att vi behöver ha kompetens och resurser för bra vård åt alla, så ser det tyvärr inte ut idag.

Känslan är  utifrån min professions etiska riktlinjer att dessa patienter också borde fått en ärlig chans för tillfrisknade.

Hur kan vi nu använda den nya kunskapen för att ta itu med de utmaningar som hälso – och sjukvården stod inför långt innan Corona pandemin.

Och som nu ytterligare blivit blottlagd i pandemin det som tydligast har visat sig är dock att  den kommunala vården har akuta behov av nya strukturer och mer resurser för att kunna möta den nära vården.

Dessa frågor har jag reflekterat över och inser att kunskapen och svaret har funnits under en lång tid innan pandemins utbrott!

  • SKR och staten har träffade en överenskommelse om att under 2020 vidareutveckla den nära vården. Målet för omställningen till en god och nära vård är att skapa en god, nära och samordnad vård och omsorg som främjar jämlik hälsa.

Vart tog denna viktiga kunskap vägen 2020 är snart slut och det är ett akut behov att börja jobba med den på allvar både på nationell och regional nivå  och det är helt nödvändigt att kommunen blir inbjuden i denna dialog där vården i större utsträckning bedrivs.

Nu befinner vi oss fortfarande mitt i pandemin och den närmaste tiden kommer fortsatt vara mycket ansträngd.

Men så småningom kan vi förhoppningsvis återgå till det nya normala.

  •  Jag är övertygad om att en central del i det arbetet kommer utgå ifrån de stora utvecklingssteg som nu tagits mot Nära vård.

Pandemin har tvingat fram stora förändringar och nya arbetssätt. Nu handlar det om att göra dessa till det ”nya normala” – och sätta patienten först och då är det den Nära vården som behöver ställas om för att kunna möta patienterna där stor del av vården nu bedrivs i hemmen.

Vid pennan Eva Harrysson en förhoppningsfull Distriktsköterska i hemsjukvården.

Följ avdelning Örebro i sociala medier!