Hot och våld är en del av vardagen i vården idag

Skrivet av Eva Harrysson

19 november 2018

Örebrobloggen

Arbetsmiljöverkets rikstäckande rapport om hur arbetstagare beskriver sin arbetsmiljö visar att personal inom vård och omsorg är särskilt utsatta för våld eller hot om våld i arbetet. Det påverkar dagligen våra medlemmars arbetsmiljö.
De flesta incidenter av hot och våld sker vid personlig omvårdnad av patienter med demens eller psykisk ohälsa, samt av patienter inom akutsjukvård, ambulans, primärvård speciellt i samband med drog påverkan.Problematiken har även ökat i andra typer av vård miljöer, hemsjukvården, LSS och boenden för funktionshindrande.

Detta ställer mycket högre krav på kunskap för att kunna kan kommunicera rätt med patienterna så att inte hot och vålds situationer uppstår. Även anhöriga som finns omkring patienterna kan agera ut in frustration och missnöje gentemot personalen.
Orsakerna till att hot och våld förekommer är troligen en komplex samspel mellan olika faktorer där personalens bristande tid för omvårdnad av patienterna är en stor riskfaktor. Förklaringen kan vara att patienter upplever att deras personliga integritet kränks, eller att de blir missförstådda och/eller orättvist behandlade.
För att förebygga och minska hot och våld inom vård och omsorg, krävs mer resurser och även utbildning i hot våld för att kunna ge god vård och omsorg till sårbara, sjuka och åldrande patienter, klienter och vårdtagare.
Ytterligare resurser till det förebyggande arbetet behövs och i det arbetet måste vårdpersonalen vara en aktiv del, som experter på den egna verksamheten.

Arbetsgivare ska visa nolltolerans mot hot och våld riktat mot vårdpersonal kravet är att vårdens arbetsgivare bedriver ett systematiskt och förebyggande arbete med beredskap och rutiner, så att personal inte utsätts för risk.
Förutsättning för att säkra en god arbetsmiljö är att det på arbetsplatsen nära medlemmarna finns en god dialog mellan arbetsgivare och de fackliga företrädarna för att jobba med det systematiska arbetsmiljö arbetet. Det är viktigt att regelbundet genomföras skyddsronder för att på så sätt uppmärksamma riskerna med hot och våld i tid.
En känd och tydlig rutin ska finnas på varje arbetsplats som används när hot och våld situationer uppstått.

Eventuella händelser ska anmälas inom sjukvårdens interna rapportsystem. Här behöver arbetsgivaren skapa rutiner så att en tillbudsanmälan verkligen görs.

Rutinerna ska göra det enkelt och tryggt för våra medlemmar att rapportera. Alla hot ska polisanmälas av arbetsgivaren.

 

Vid pennan Eva Harrysson

Leg. Distriktssköterska
Huvudskyddsombud Örebro Kommun
Styrelseledamot Vårdförbundet avdelning Örebro

Följ avdelning Örebro i sociala medier!