Säkra aborter släcker inte liv, det räddar liv!

Liten ordlista:

Professionell: Att vara yrkesmässig eller skicklig.

Lagstiftning: Lagstiftning utgör det centrala inslaget i normgivningen för ett samhälle. Lagar och förordningar beslutas om i Sveriges riksdag. Dessa lagar och förordningar måste följas.

Abortlagen: Trädde i kraft 1975 och innebär att man kan avbryta en graviditet tom graviditetsvecka 18. Efter det  krävs ansökan till Rättsliga rådet, Socialstyrelsen för att avbryta graviditet. Oftast handlar det om grava fosteravvikelser upptäckta under till exempel ultraljud i v 18 eller om den fysiska eller psykiska hälsan hos den gravida kvinnan/flickan.

Kompetens:  Förmågan och viljan att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter.

Ur Kompetensbeskrivning för legitimerade barnmorskor: ”Barnmorskans arbete ska oavsett verksamhetsområde och vårdform präglas av ett etiskt och holistiskt förhållningssätt samt bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och utföras i enlighet med gällande författningar (lagar, förordningar, föreskrifter) och andra riktlinjer. En patient skall ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav.Vården skall så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten skall visas omtanke och respekt. I barnmorskans yrkesutövning ingår förebyggande såväl som sjukvårdande åtgärder, vilka avgränsas av gällande författningar.”12013-05-03_09

 

Det pågår just nu en debatt om en  blivande (?) barnmorskas personliga åsikter mot dagens abortlagstiftning, något som medför att hon vägrar delta i omvårdnaden då patienter genomgår en abort. Enligt inlägget vill barnmorskan ”rädda liv, inte släcka liv” Frågan är hur många liv som går förlorade då man inte tillåter aborter?

I stora delar av världen är abort förbjudet. Vad blir konsekvensen av det? Man diskuterar gärna jämställdhet och kvinnliga rättigheter när det gäller abort, men det är en männsklig rättighet att bestämma om man vill genomgå en abort eller inte! Säkra aborter räddar liv!

Kan man arbeta som barnmorska om man bortser från en del av sina arbetsuppgifter? Uppfyller man verkligen legitimationskravet?

Vi har en LAG gällande abort. Vi har också lagar som reglerar hastighetsbegränsing, djurhållning, brott och straff. Självklart så har jag åsikter om en massa lagar. Men jag är skyldig att följa dem.

 Det finns människor som inte anser att man ska ta emot blodtranfusioner. Hur skulle vården se ut om sjuksköterskan, pga sina personliga åsikter inte ger patienter blodtransfusioner?

Om man tycker att det är en rättighet att könsstympa sina barn, ska man få göra det då?

Det finns fördomar och orättvisor mot homosexuella. Vi har en lagstiftning som ska behandla alla lika. Ska din personliga åsikt påverka hur du möter någon som inte har samma sexuella läggning som du själv? Eller samma tro? Eller samma politiska åsikt? Eller samma hudfärg?

I vårt arbete ska vi följa lagtiftingen. Vi ska kunna utföra det som ingår i vårt yrkes kompetensbeskrivning och kunna åsidosätta våra personliga åsikter när vi möter patienter och anhöriga.  Samhället kan inte bygga på enskildas trosuppfattningar. Då är vi ute på djupt vatten.

20140131_110211p

Åsa Holm, legitimerad barnmorska

Styrelseledamot Vårdförbundet avd. Örebro

Följ avdelning Örebro i sociala medier!