Idag den 26 oktober är det Skyddsombudets dag. Det vill vi lyfta genom att hylla dessa superhjältar men även informera om vad detta uppdrag innebär.

Vad gör ett skyddsombud och varför är de så viktiga?

Man skulle kunna säga att skyddsombudet är din superhjälte på jobbet som vakar över din arbetsmiljö och verkar för att den ska bli bättre i dialog och samverkan med arbetsgivaren.

Skyddsombudets uppgifter är att:

  • Företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor
  • Verka för en tillfredsställande arbetsmiljö
  • Vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall och över att arbetsgivaren uppfyller kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet samt har en organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet
  • Bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen

Skyddsombudet har även möjligheter att förebygga arbetsskador genom att delta i planering och systematiskt arbetsmiljöarbete. Skyddsombudet har också rätt att kräva beslut i arbetsmiljöfrågor av arbetsgivaren. Skyddsombudet har rätt att ta del av de handlingar som krävs för uppdraget, har rätt att yttra sig i arbetsmiljöfrågor, få utbildning för sitt uppdrag och har rätt till ledighet.

Detta är reglerat i Arbetsmiljölagen.

Skyddsombudet bidrar till att arbetsmiljön blir bättre. Det handlar exempelvis om att vara med och bidra till satsningar som är bra för medarbetarnas välmående och hälsa, och som minskar ohälsa och olycksfall.

Det sker ofta genom att skyddsombudet tillsammans med chefen undersöker, riskbedömer, åtgärdar och följer upp arbetsmiljön. Att vara med i det här förbättringsarbetet, och se resultatet, är en vanlig drivkraft för många skyddsombud.

https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/sam/vad-ar-ett-skyddsombud/

Åtta måsten för hållbart yrkesliv

Att ha en bra arbetsmiljö, tillräckligt många kollegor med rätt kompetens och att kunna kombinera arbete och fritid är fullt rimliga krav i dagens arbetsliv. Vi har tagit fram 8 måsten som tillsammans bidrar till ett hållbart yrkesliv. Hur har du det på din arbetsplats?

Läs om våra 8 måsten!