Personcentrerad samverkan i Västerbotten

Två styrelseledamöter i Vårdförbundet avdelning Västerbotten har under 2017 bedrivit ett projekt ” Personcentrerat samarbete och främjande samarbete mellan vårdenheter och vårdnivåer. Vården behöver ställas om”. Projektet finansierades av Socialstyrelsen och utmynnade i två studiebesök och ett avslutande vårdseminarium under hösten 2017.

Vårdförbundet avdelning Västerbotten önskade bidra till en rörelse för personcentrerad vård och en ökad samverkan mellan vårdgivare och vårdnivå. En personcentrerad vård som ger stöd för att utveckla vården för personer med multisjuklighet, långvarig sjukdom och personer med omfattande funktionsnedsättning.

Vårdsamverkan mellan huvudmän har aktualiserats i och med en ny betalningsansvarslag som trädde i kraft 2018-01-01. Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

En del i projektet utgjordes av kunskapsinhämtning i form av två studiebesök i regioner där goda exempel på vårdsamverkan mellan huvudmän fanns. ESTHER i Jönköping och Hälsostaden i Ängelholm besöktes av en delegation bestående av projektansvariga, tjänstemän och politiker från Umeå kommun och Västerbottens läns landsting.

Resultatet från studiebesöken presenterades vid ett välbesökt vårdseminarium i slutet av november 2017, med inbjudna politiker, tjänstemän, representanter från fackföreningar och övrigt intresserade. Seminariet bjöd på aktuella föreläsningar av föredragshållare kring ämnet Personcentrerad vård och modererades av en mycket duktig moderator.

Hur arbetar vi vidare? Förhoppningsvis har detta lett fram till en rörelse för personcentrerad vård och en ökad samverkan mellan vårdgivare och vårdnivå. Vården behöver ständigt utvecklas för att säkerställa att den sker utifrån personens individuella behov och önskemål. Vi som arbetar i vården måste ständigt påminna oss vem vi är där för.

Vi måste fråga oss om vi gör det bästa för personen eller fråga som de gör i Jönköping ” Vad är bäst för Esther”?

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna.

Martin Jonsson
Styrelseledamot
martin.jonsson@vardforbundet.se

Helena Forss Johansson
Styrelseledamot
helena.forss.johansson@vardforbundet.se

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!