Vårdförbundet välkomnar lönesatsningen i VGR!

Äntligen! -jublar hela avdelningsstyrelsen Vårdförbundet Västra Götaland, dock bara en tredjedel på bild.

Lön är nog den fråga som mest förknippas med ett fackförbunds uppdrag. Vårdförbundet är därför självklart positiva till den särskilda satsning som politiken i Västra Götalandsregionen (VGR) nu gör på jämställda och konkurrenskraftiga löner under år 2022 – 2024. 
Vårdförbundet avdelning Västra Götaland har lagt mycket kraft på att argumentera för att våra medlemmars löneläge måste förbättras.

Redan år 2016 kom en lönerapport från Vårdförbundet nationellt som visade på att Vårdförbundets medlemmar har en mycket sammanpressad lönestruktur jämfört med likvärdiga medellånga högskoleutbildningar. Detta tog parterna höjd för i vårt gemensamma löneavtal, HÖK 19, där stort fokus lades på en ökad lönespridning men även på kompetens, specialistkunskap och erfarenhet. Efter två år med det nya löneavtalet är effekterna i VGR gällande ökad lönespridning mikroskopiska och erfarenhet är inte heller en framgångsfaktor gällande löneutveckling. Detta föranleds av att avtalet inte har backats upp med de pengar som behövs för att uppnå de effekter som avtalet avser. 
Med andra ord, när chef ska försöka följa löneavtalets intentioner så finns det inga pengar att göra det med. Det blir ett omöjligt uppdrag. 

Vi ser att våra medlemmar i regionen blir alltmer medvetna om sitt stora bidrag till samhället och har börjat ställa högre krav vid löneförhandlingar. Så ska förvaltningarna i VGR kunna försörja sin verksamhet med biomedicinska analytiker, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och barnmorskor i framtiden så måste arbetsgivaren klättra ifrån positionen sämst i klassen gällande medellön. 
Vi vet alla att det inte är lokaler, läkemedel och utrustning som vårdar, behandlar, botar och räddar liv, det är kompetens, kunskap och erfarenhet. 

Denna särskilda satsning på lön som görs från politiken i VGR med 700 miljoner kronor över 3 år till totalt 42 olika yrken där Vårdförbundets yrkesgrupper ingår välkomnas. Vi ser att man äntligen har insett behovet av att värdera sin personal. Kompetensförsörjning av sin verksamhet gäller yrken i alla led, både i patientnära vård och i ledarskapsfunktioner. Första linjens chefer och övriga chefsled kommer inte finna sig i att i längden ansvara för en anorektiskt bemannad verksamhet där allt handlar om att kortsiktigt leta tillräcklig bemanning för att klara nästa dygn. Det finns en gräns för alla för under vilka förutsättningar man vill jobba. 

Att nå upp till rikssnittet gällande medellön räknar vi som ett första steg. Vi antar nu att man samtidigt har ett långsiktigt perspektiv på denna satsning så man efter år 2024 ökar budgetramarna till regionens alla förvaltningar motsvarande den summa man nu kommer öka lönerna med. Annars blir denna satsning inget annat än ett kommande effektiviseringskrav i en redan underfinansierad verksamhet som helt skulle förta nyttan med satsningen.

Avdelningsstyrelsen Vårdförbundet Västra Götaland
Ordförande
Anne Karin Höglund 
Vice ordförande
Christina Wernstedt
Styrelseledamöter
Susanne Blom Persson
Branka Djukanovic Svensson 
Martin Håland
Anna-Karin Johannesson 
Lene Lorentzen 

Jeanette Ros
Pernilla Widholm Jolgård

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!