Dags för ledningen och politiker i Mariestads kommun att ta sitt ansvar!

Anette Skoglöf Zghiguida, Maria Törnberg och Sofia Stjerngren Karlsson, sjuksköterskor och förtroendevalda/skyddsombud för Vårdförbundet i Mariestads kommun.

Efter uttalandet från ledningen för kommunens hälso-sjukvård i MT (Mariestads Tidning) fredag den 25/6 är det på sin plats med ett klargörande angående sjuksköterskornas arbetssituation i sommar. Enligt ledningen har nu bemanningen under semestrarna i princip löst sig. Vårdförbundet och dess medlemmar (sjuksköterskorna) i Mariestads kommun är av en helt annan uppfattning.

Även om arbetsgivaren samverkat med Vårdförbundet betyder inte det att bemanningen är acceptabel. Man får mer betrakta situationen som ett välkänt faktum det vill säga skral bemanning stora delar av sommaren med liten eller ingen marginal för oplanerad frånvaro eller ökad vårdtyngd.
Semesterplaneringen har som vanligt inletts redan tidigt på året med en analys av hur många arbetspass som står utan täckning. Utgångsläget är då att halva styrkan går på ledighet i fyra veckor första perioden och resterande styrka den sista perioden. Man vet redan då att täckning kommer att saknas på ett stort antal arbetspass. Arbetsgivaren är även väl medveten om att ett antal anställda kommer att söka och medges (lagenligt) föräldraledigt, och då oftast mitt i sommaren. Detta är helt normalt och ingen nyhet eftersom sommar och semester återkommer varje år.
Planeringen avsåg två sjuksköterskor på varje område dagtid (mindre än hälften mot övriga året) samt två resurs-sköterskor för akut frånvaro, ökad vårdtyngd etc. Enhetschefen har också helt rätt bedömt behov av tre sjuksköterskor kvällstid.
Tilläggas ska att man i Mariestad enligt statistik, har fler antal patienter per sjuksköterska, än i jämförbara kommuner (under året). Den höga arbets-tyngden har i flera år, resulterat i många uppsägningar bland sjuksköterskorna, vilket medfört att många års erfarenhet och kompetens förlorats.

Kommunen har cirka 800 patienter inskrivna i kommunal hälso-sjukvård, varav många är gamla och sköra, svårt sjuka och vårdas ända till livets slut i hemmet eller på våra äldreboenden. Bland dessa även patienter med svåra psykiatriska tillstånd eller olika funktionsnedsättningar. Spridningen är stor geografiskt och sjuksköterskorna måste vara både flexibla och ha rätt förutsättningar att göra säkra bedömningar i allt från suicid-bedömningar till palliativ vård i livets slut.
De ska också vara ett stöd för flera hundra personal inom hemtjänst och omsorg. Många som anställs inom kommunal omsorg/ hemtjänst inför sommaren är oerfarna, saknar utbildning och det förekommer ibland brister i svenska språket. Detta innebär att sjuksköterskor under sommaren behöver finnas till för att handleda och ge stöd i större utsträckning än normalt, utöver de ordinarie uppgifterna.
Det förekommer jourpass när 2-3 tjänstgörande sjuksköterskor får ta emot upp till 150 telefonsamtal från omvårdnadspersonal och patienter. Parallellt med detta ska vård utföras i hela kommunen. Att ta emot svåra bedömningssamtal körande på E20 på väg till palliativ patient som behöver Morfin snabbt, behöver kanske inte närmare beskrivas i stressnivå?

Förutom risk för patientsäkerheten innebär underbemanning en stor hälsorisk för sjuksköterskorna. Känslan att inte räcka till för både patienter och personal, medför stor stress. Kommunen har flera nyanställda sjuksköterskor som självklart är duktiga, men ännu inte helt trygga med det stora ansvar som jobbet innebär. Risken på kort och lång sikt är sjukskrivningar och uppsägningar, vilket vi inte har råd med.
Efter många planeringsmöten, ledda av ansvarig enhetschef blev dock resultatet som vanligt en underbemanning under flera kritiska veckor i sommar. Vissa veckor är oerhört sköra, med max 2 sjuksköterskor som ska täcka för 4-6 områden (normalt 1 sköterska per område). Kvällar som skulle täckas med 3 sköterskor i tjänst, kommer nu att bemannas med endast 2.

Vårdförbundet och dess medlemmar, larmade redan i början på året samt lämnade förslag på åtgärder såsom hyrsköterskor och förskjuten semester mot bra ersättning, vilket ansvarig enhetschef även har lyft till ledningen.
Enhetschefen hade ambitionen att bemanna med god marginal för att kunna säkerställa en dräglig arbetsmiljö och trygg vård, men tycks inte fått tillräckliga resurser att tillgå för att genomföra detta? Ovanstående borde vara en självklarhet oavsett kostnad i pengar. Av erfarenhet vet vi att det krävs tidig planering och åtgärder för att säkerställa bemanningen. Att vi befinner oss i en pandemi gör inte saken lättare.


Ledningen kontaktade i maj flera bemanningsföretag för att få in hyr- sjuksköterskor. Detta gjordes för sent, vilket resulterade i att inga sköterskor fanns tillgängliga. Därefter fattade man beslut (i juni) att erbjuda ersättning för förskjuten semestervecka d.v.s. förkorta sin semester. Detta kom dock så nära inpå ledigheterna att få kunde utnyttja möjligheten. Det uppfattas dessutom som orättvist eftersom flera av sjuksköterskorna redan sökt kortare ledighet och då inte fick omfattas.

Samma situation har vi nu sett upprepas år efter år. Vårt krav är att man till nästa sommar ska ligga steget före för att tidigt säkerställa en fullgod bemanning.
En viss marginal i form av överanställning borde vara givet, för att säkerställa trygghet för våra patienter och göra kommunen mer attraktiv som arbetsplats.
Det är dags att ledningen och politiker tar sitt ansvar. Det duger inte att skylla på en skral budget. Vård och rimliga arbetsförhållanden måste få kosta pengar. Det handlar om prioriteringar. Om det finns pengar till dyra vätgas-projekt så finns det också pengar till en trygg vård för våra gamla och sjuka samt humana arbetsförhållanden.

Trots läget i år så kommer kommunens sjuksköterskor som alltid att göra sitt allra yttersta för att förhoppningsvis säkerställa en god och säker vård för våra patienter i såväl hemsjukvården som på särskilda boenden.

Sofia Stjerngren Karlsson,
Anette Skoglöf Zghiguida och
Maria Törnberg,
sjuksköterskor och förtroendevalda/skyddsombud för Vårdförbundet i Mariestads kommun

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!