Ulrika Olsson, IVA sjuksköterska, förtroendevald och skyddsombud i Vårdförbundet på CIVA Sahlgrenska skriver ett öppet brev till politiker och arbetsgivaren i Västra Götalandsregionen.

Som om att vi inte har tillräckligt med oro inom intensivvården kopplat till bland annat pandemin och stor osäkerhet kring hur vår semester kommer att bli, så kom då ett ”briljant” förslag från delar av Västra Götalandsregionens politiker. Ett förslag som handlar om hur vi ska lösa bristen på intensivvvårdssjuksköterskor eller som politikerna uttrycker det ”förstärka iva vården” och upprätta en ”reservstyrka”. Detta genom att snabbutbilda erfarna grundutbildade sjuksköterskor i intensivvård till en kostnad av 130 miljoner kronor. Dessa sjuksköterskor skall tas från andra verksamheter. Syftet med förslaget är att stärka upp intensivvården vid extraordinära händelser såsom en pandemi eller under sommaren, då personalen har svårt att få ut sin lagstadgade fyra veckors sammanhängande semester.

Att ni har goda avsikter och tror att ni gör gott, det betvivlar vi inte. Dock väcks en känsla inom oss av förundran med inslag av irritation likväl som en känsla av undervärdering av oss sjuksköterskor och det arbete som utförs av specialistutbildade IVA sjuksköterskor. Vi är inte utbytbara.

All respekt till alla grundutbildade sjuksköterskor som gör ett fantastiskt arbete på sina respektive olika arbetsplatser runt om i Vårdsverige. Ni behövs och ni behövs just på den arbetsplats som ni har valt att arbeta på.  Vem ska sköta ert arbete när ni ska ”förstärka” oss på IVA? Hur har de som gett förslaget tänkt kring detta? Behöver inte alla sjuksköterskor, oavsett var man arbetar, semester på sommaren? 

Att låta grundutbildade sjuksköterskor ställas inför det professionella ansvar som vilar på en IVA sjuksköterskas axlar tycker vi inte bara är ansvarslöst ur ett personalperspektiv, utan också ur ett patientperspektiv. Patienter har rätt att få vård av personal med rätt utbildning och kompetens.

Lösningen på bristen av IVA sjuksköterskor är inte att snabbutbilda och skapa en mix av specialistutbildade och grundutbildade sjuksköterskor. Att använda ordet ”förstärka” kan i det här sammanhanget också innebära att ”belasta”.  Extra händer är bra, men dessa händer måste ha rätt kompetens, annars riskerar det att bli en belastning. Vår uppfattning är att det givna förslaget är en kortsiktig snabb lösning som i slutändan riskerar att drabba de som är svårast sjuka och skadade som behöver rätt kompetens vid rätt tid. Vårdkvaliten, patientsäkerheten och arbetsmiljön riskerar att påverkas om detta förslag sätts i verket. Förutom de etiska dilemman som tål att beaktas, så har vi också en Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) att förhålla oss till. En lag som med tydlighet reglerar kraven på hur en god och säker vård skall bedrivas och där ett grundelement är att rätt kompetens skall finnas.

I takt med att pandemins vindar gjort oss alla ostadiga har IVA vården med varm hand välkomnat välbehövliga och högt värderade fantastiska insatser från kollegor från andra verksamheter. Men det har varit en utmaning på flera sätt för alla involverade. Att fortsätta med denna typ av lösningar av kortsiktig karaktär anser vi inte är lösningen inför framtiden. I en pandemi tvingas man till åtgärder utöver det vanliga, men att använda denna typ av lösning med syfte att möjliggöra lagstadgad semester för IVA personal menar vi inte är rätt väg. Vi som arbetar på IVA har under lång tid signalerat ett behov av åtgärder för att säkra IVA kompetensen, så det är lika lite av en nyhet som att behov av semester återkommer varje år. Det är med stor oro vi bevittnar den utveckling med förslag som läggs fram riktat mot intensivvården i Sverige och nu också i den region vi arbetar i.  En långsiktig säker strategi  riktat mot de utmaningar IVA vården har och står inför i framtiden kräver rätt åtgärder och därbland en adekvat kompetensförsörjning årets alla 12 månader. Åtgärder för att skapa en god arbetsmiljö, gynnsam löneutveckling, bibehålla personal, nyrekrytering och möjlighet till kompetensutveckling är några av de åtgärder som måste säkerställas på ett mera adekvat sätt framöver.

Så att något måste göras gällande bristen på IVA personal, är vi helt eniga om. Hur denna lösning skall se ut däremot, där går vår enighet skilda vägar. Till er som har mandat att fatta beslut ber vi er att tänka om. Vi som arbetar inom intensivvården och därmed är nära verksamheten har förslag på lösningar. Att skapa ett ömsesidigt förtroende genom god dialog är början på att bygga broar. Vi bygger gärna den bron med er, så vi välkomnar en dialog.

Ulrika Olsson, IVA sjuksköterska Civa Sahlgrenska, förtroendevald och skyddsombud Vårdförbundet

Anne Karin Höglund, avdelningsordförande, Vårdförbundet Västra Götaland

Kommentarer

  1. BRA!
    Värna våra professioner inom professionen och värna våra kollegor i verksamheterna.
    Vår yrkesskicklighet i olika delar av hälso- och sjukvården skall prioriteras och synas.
    Kärnan att lösa är inte hur man ska ”göra om” oss utan se till att vi blir fler, som står kvar och med ett hållbart yrkesliv som mål. Vår hälsa under ett helt yrkesliv.

    Tillsammans Ulrika, resan fortgår

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

Lönecoachning

Känner du ibland maktlöshet i mötet med nuvarande eller ny arbetsgivare?
Bli coachad, ta kontroll över din utveckling och sikta mot drömjobbet!

Boka in dig nu!