Jessica Antonsson, leg sjuksköterska, skolsköterska och förtroendevald i Vårdförbundet Göteborgs stad, uppmärksammar sjuksköterskans dag 12 maj.

Nej! Det tycker inte jag!! En skolsköterska är så mycket mer.
Det finns mycket fakta kring vad en skolsköterska arbetar med. Det är ett härligt yrke där vi som arbetar träffar många barn där vi hjälper och stödjer dem till att nå målen i skolan, vilken man vet är en av det mest skyddande faktorerna för ett barn.

Grattis till oss på sjuksköterskans dag 12 maj!

En historisk återblick på skolsköterskans profession visar att samhällsförändringar förde med sig att barnets situation och hälsa kom i fokus. Den första skolsköterskan anställdes år 1919 i Stockholm med hygien och hälsofrågor som prioriterade områden.

År 1944 fick landets samtliga skolor möjlighet att anställa både skolläkare och skolsköterskor. För sjuksköterskor blev skolhälsovård ett nytt och lagstadgat arbetsområde inom skolan och skolsköterskan skulle i första hand värna om hälsan och arbeta förebyggande. Vaccinationer har funnits inom verksamheten sedan 1950-talet och vaccinationsprogrammet har ändrats över tid. I slutet av 1990-talet kom de psykiska och psykosociala hälsoproblemen att öka.

Skolhälsovården och numera elevhälsans medicinska insats har haft stor betydelse för att förebygga sjukdomar och främja en god hälsa för barn och ungdomar och är idag en respekterad och välkänd verksamhet. Skollagen (SFS 2010:800) reglerar att elevhälsan främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande. Skolsköterskans roll i en samordnad vårdkedja Elevhälsans medicinska insats, EMI är en fortsättning på mödra- och barnhälsovårdens hälsoövervakningsprogram. 

En specialistsjuksköterskeexamen leder till fördjupande kunskaper i omvårdnad, biomedicin, vetenskaplig metodik, pedagogik, hälsa och ledarskap. Specialistsjuksköterskan har förmåga till självständigt arbete, ett vetenskapligt synsätt, ett mångkulturellt kunnande, systemtänkande, etiska bedömningar och professionellt ansvar. Skolsköterskans arbete grundas i omvårdnad vilket omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och mötet med elever och deras familjer. Omvårdnad är ett självständigt kunskapsområde som sjuksköterskan ansvarar för och målet är att eleven ska vara självständig och oberoende så långt det är möjligt samt uppleva hälsa. (Kompetensbeskrivning för skolsköterska).

Jessica Antonsson,
leg sjuksköterska, skolsköterska och Vårdförbundets förtroendevald med facklig tid i Grundskoleförvaltningen Göteborg stad

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!