Till politiker och arbetsgivare NU-sjukvården

Nu har personalen på Norra Älvsborgs Länssjukhus fått nog!

Redan innan pandemin bröt ut har personalen på NÄL under många år larmat om ohållbara arbetsförhållanden och då framför allt under sommarmånaderna. Sedan pandemins utbredning nått vårt område har personal upprepade gånger omplacerats mellan olika sjukhus och avdelningar. Vi har nu under några månader befunnit oss i en extraordinär situation med att upprätthålla befintlig vård samt bedriva kraftigt utökad vård för patienter med covid-19 inom NU-sjukvården. 

Arbetsmiljön som medarbetarna befinner sig i är utmanande på många plan. Förflyttningar har skett med ytterst kort varsel och krävt snabb anpassning till nya arbetsuppgifter, kollegor och lokaler. Ett stort ansvar har lagts på våra medarbetare att lära upp nya kollegor. Fåtalet av dessa medarbetare har tidigare erfarenheter av intensivvården medan merparten fått introducerats i helt nya arbetsuppgifter. De har ändå blivit ålagda att ta ansvar för och utföra uppgifter som kräver specialistkompetens. Vilket har inneburit att van personal fått en betydligt större arbetsbelastning som kontinuerliga handledare för ovan personal. 

Verksamheten har krävt övertidspass utöver heltid som ibland inneburit dubbla arbetspass på samma dag. Scheman har delats ut med kort varsel och med ytterst liten möjlighet att påverka arbetstidens förläggning, som vi i normala fall kan göra genom individuell schemaplanering. Den nu mycket täta helgtjänstgöringen samt krav på heltidsarbete har resulterat i alldeles för få och korta återhämtningstillfällen. 

Utrustning som tagits för given finns inte längre tillgänglig i samma utsträckning och kravet på att snabbt sätta sig in i ny apparatur och nya behandlingsstrategier är hög. Kunskapen om sjukdomen har ökat successivt och därmed arbetsrutinen. Vid bristande tillgång till läkemedel har alternativa metoder tillämpats som inte är standardiserade vid anestesi och intensivvård. Lokalen där patienter med Covid-19 intensivvårdas är inte anpassad för ändamålet. Risken för aerosolsmitta anses hög och lokalen saknar undertrycksventilation. Det är trångt och höga ljudnivåer samt svårt att skapa integritet för patienterna vilket ökar den etiska stressen för personalen 

Personal som nu befinner sig mitt i bekämpningen av pandemin utsätts för mycket hög fysisk och psykisk påfrestning där alla gör sitt yttersta. Omvårdnaden är omfattande och fler patienter är mer kritiskt sjuka under längre tid än normalfallet. Den situation som initialt förväntades pågå endast några veckor ser istället ut att bli mycket långdragen. Det är av yttersta vikt att ni som har mandat att besluta verkar för att vårdpersonalen orkar hela vägen i mål! Det är inte en kort sprintsträcka vi nu står inför utan ett maraton. Många medarbetare är trötta och uppgivna redan i dagsläget. Vi har svårt att se någon ljusning då medarbetarna inom covidvården nu till stor del blir utan sammanhållen semester. När den ordinarie personalen står ensamma kvar i det så kallade ”nya normala” som innebär en hundraprocentig ökning av patientkapaciteten ökar risken för ett stort antal sjukskrivningar framöver. Samtidigt inte att förglömma de som så tacksamt stått till vårt förfogande under pandemin som ska återgå till den planerade vården och dessutom beta av den skuld som pandemin inneburit för den operativa och planerade vården. 

För personalen innebär smittorisk, försämrad arbetsmiljö, förändrad livssituation, krav på stor flexibilitet samt kort återhämtningstid och uppdelad semester, en stor risk för fysisk och psykisk sjukdom. Det är rimligt att det utgår risktillägg retroaktivt från det datum varje enskild medarbetare började arbetet inom karantän och pandemivården. 

Flera ledningar för sjukhusen i regionen och runt om i landet, har förstått effekten av att öppna upp för dialog mellan arbetsgivare och medarbetare för att försöka åstadkomma flytt av semestern på frivillig bas. Det skulle resultera i att de medarbetare som har möjlighet, vad gäller ork och socialt liv får mycket god ersättning och de medarbetare som har sämre förutsättningar kan få ledighet som främjar återhämtning och privatliv. Personalen har sedan flera år tillbaka varje sommar fått erbjudande av arbetsgivaren, exempelvis extra ersättning för övertid samt vid förflyttning av semesterveckor utanför juni, juli och augusti. För vissa medarbetare är detta attraktivt då ersättningen anses värd uppoffringen. Förflyttningen kan gynna enskilda medarbetares återhämtning och rekreation vid andra tider på året än just sommaren. En särskild händelse kräver särskilda avtal, inte avtal som redan använts tidigare år. 

NU-sjukvården har valt att för merparten av arbetstagarna inte erbjuda fyra veckors sammanhängande ledighet, vilket trots allt är intentionen med semesterlagen. Ingen arbetstidsförkortning utgår i dagsläget och inget sommaravtal har erbjudits. Viljan av att ni vill vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare även i pandemitider har vi inte sett. 

Vi kräver att ni ser till att alla medarbetare kan få den återhämtning som de så väl förtjänar och nu mer än någonsin behöver! Uppfattningen generellt upplevs vara att återhämtning och sammanhängande semester är självklart val framför förkortad och uppdelad ledighet. Går det ej att få ledighet skall skälig ersättning utgå! En uppsägning för att få garanterad ledighet är inte gynnsamt för någon, men tanken är väckt hos medarbetare och några har skridit till handling. 

Vi kräver; 
* Arbetstidsförkortning med bibehållen lön, max 30h/v för natt/dag/kväll, max 34h/v för dag/kväll. 
* Risktillägg retroaktivt 
* Handledningstillägg som tidigare utgick 2018 
* Ersättning för varje flyttad semestervecka utanför perioden juni, juli, augusti. 
* Ersättning mer än kollektivavtal vid beordrad övertid 
* Löneökning med minst 10 procent/ medarbetare i årets revision. 

Tacka oss med lön, inte applåder!! 

/Med hälsning medarbetare inom covidvården

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!