Barnmorskan

Genom historien har ojämlikheten mellan könen varit representerad i samhällen. Således har yrken representerade av kvinnor påverkats av de roller som varje kultur och samhälle har tillskrivit män och kvinnor. I utbildningen av barnmorskor återspeglas det hur andra yrken eller skrå har utövat inflytande på dem, som påverkas av en mängd intressen.  

Föreställningarna om kön kommer att vara närvarande från de första stegen i legaliseringen av barnmorskeyrket och, i, under hela utbildningen och yrkeslivet. Barnmorskor, som en uteslutande kvinnlig yrkesgrupp i århundraden, har under lång tid fått utstå förnekandet av erkännandet av sin autonomi som yrke, eftersom, trots att de delar en uppsättning kunskaper av oöverskådligt värde, kontrollen av deras utbildning och reglering av deras verksamhet har varit i händerna på andra yrkesverksamma och inte i deras egna händer. Även om vägarna för att erhålla examen som barnmorska har varit mycket heterogena enligt gällande lagstiftning, kvarstår en gemensam poäng och det är att eftersom det är ett kvinnligt yrke har barnmorskor drabbats av en rad ojämlikheter både i utbildningen och i yrkeslivet.  

Barnmorskorna arbetar med de nyförlösta kvinnorna och deras nyfödda barn och har ett personligt professionellt ansvar.  

Vi har ett personligt yrkesansvar, patienterna blir sjukare och vården mer avancerad.  Inom vårt yrkesområde arbetar vi med patientsäkerhet och vi har modern och barnet i centrum. Vår uppgift är att varje patient ska känna sig trygg i kontakten med vården och även att varje kollega kan utföra sina uppgifter under optimala förhållanden på ett sådant sätt att en trygg vård kan ges.  

I vårt kliniska arbete måste vi också kunna identifiera patientens behov och skillnaderna hos var och en som individ men också deras anhöriga. Vi ska kunna hjälpa till att bemöta patienternas behov och samordna inom de olika professionerna.  

Vi ska också vara effektiv, produktiv och uppnå de mål som fastställts inom sjukvård och folkhälsa. För att nå och uppnå dessa mål behöver vi kompetens och ledaregenskaper.  

Ledarskap är nödvändigt och är en integrerad del vår verksamhet. Ledarskap handlar om att kunna motivera och påverka, organisera människor för att kunna utföra handlingar och nå mål och mål Vi ska ha goda arbetsrutiner, förmåga att kritisera och ta emot kritik.  

Säkerhet är en viktig del i vårt arbete. Vi måste också förstå de principer och tekniker som används vid administration och vid övervakning som används i patientvården. 

För att vara en bra barnmorska måste man vara effektiv, produktiv, uppnå de uppsatta målen inom vården. Varje barnmorska vare sig hon är vårdpersonal, gruppledare, klinisk verksam, handledare måste de utföra administrativa och verkställande funktioner. Det skulle vara ganska svårt att föreställa sig en förlossningsklinik utan barnmorskor. 

Rodrigo-German Araya de Castilla, Legitimerad barnmorska, Förtroendevald Vårdförbundet avdelning Stockholm

Till allmänheten: Nu behöver vi ert stöd!

Det är allvar nu. Sjukvården måste räddas. Alldeles för länge har sjukvården burits upp av att våra medlemmar arbetat övertid och ställt upp för att få sjukvården att fungera, trots ohållbara arbetstider och scheman. Nu går det inte längre. Nu behöver vi ditt stöd. #RäddaVården

Så vill vi rädda sjukvården