När det saknas balans mellan krav och resurser

Reflektioner från styrelseledamot Anna-Karin Bengtsson kring vad som gäller och hur du kan hantera situationer när det saknas balans mellan krav och resurser på arbetet.

Utifrån vårt kollektivavtal (AB 20, Kap 3, § 6) är vi som arbetstagare skyldiga att utföra de arbetsuppgifter som framgår av vårt gällande anställningsavtal samt övriga åligganden som är förenade med vår anställning. Om behov finns är vi dessutom skyldiga att vikariera för annan arbetstagare hos arbetsgivaren och därvid helt eller delvis utföra även egna arbetsuppgifter, att byta schema eller förskjuta arbetstiden, att arbeta utöver fastställd arbetstid samt att fullgöra jour och beredskap.

Som legitimerad yrkesutövare i vården har du ett personligt yrkesansvar för hur du utför dina arbetsuppgifter. Detta gäller oavsett var och när du utför uppgifterna. Dock innebär det personliga yrkesansvaret ingen inskränkning av vårdgivarens ansvar att organisera och bedriva verksamheten i enlighet med kraven på en god och säker vård. Och arbetsgivaren har alltid, enligt arbetsmiljölagen, ansvar för att vi som arbetstagare ska kunna utföra våra arbetsuppgifter utan att bli skadade eller sjuka.

Enligt patientsäkerhetslagen finns en uppräkning av dina allmänna skyldigheter som hälso- och sjukvårdspersonal. En av dessa allmänna skyldigheter är att du ska bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls, bland annat genom att rapportera vårdskador och risker för vårdskador till vårdgivaren.

Det innebär att vi, i enlighet med vårt yrkesansvar behöver ta ansvar, initiativ och sätta gränser.

Om vi blir tillsagda att ha ansvar för till exempel mer patienter eller fler arbetsuppgifter än vad vi anser vara patientsäkert ska vi, varje gång, påtala till arbetsgivaren att vår bedömning är att vi, under rådande förutsättningar, inte kan garantera patientsäkerheten. Det kan påtalas muntligt till arbetsgivaren, du kan även skriva mejl. Men framför allt ska det skrivas avvikelse. Varje gång.

Om ni anser att patientsäkerhet inte kan garanteras eller det medför risker för arbetsmiljön trots att ni

påtalat det till er chef har ni en skyldighet att skriva avvikelser. Det är alltså utifrån din bedömning, den

bedömningen gör ni och ingen har rätt att hindra er från att skriva avvikelser. Det är ett skydd för er. Det är arbetsgivarens ansvar att sedan analysera, vidta åtgärder och följa upp avvikelsen. Hur detta görs ska alltid presenteras för den som har skrivit avvikelsen. Avvikelser skrivs till exempel när: En händelse som lett till, eller kunnat leda till, en skada. När något avvikit från det avtalade/överenskomna/förväntade. När ni upptäcker en risk som inte omedelbart kan åtgärdas.

 

Ett exempel kan vara att säga/mejla följande till sin chef eller annan arbetsgivarrepresentant:

”Jag har ett yrkesansvar och min bedömning som legitimerad sjuksköterska är att jag inte kan garantera patientsäkerheten om jag ska ha ansvar för x antal sjuka patienter samtidigt, jag bedömer inte att jag kan utföra ett patientsäkert arbete.”

”Jag vill veta vad som ska prioriteras om något händer och hur du som chef hjälper mig med detta?”

”Jag har aldrig tidigare arbetat med patienter som lider av x (kan vara en patient som har ett behov/sjukdom som man aldrig tidigare stött på), om jag ska göra det behöver jag tid och utbildning, jag har inte kunskap eller kompetens att utföra denna arbetsuppgift, det blir inte patientsäkert”

”Jag har svårt att sova på nätterna eftersom arbetsbelastningen är så hög i förhållande till vilka resurser vi har, jag upplever inte att detta ger mig förutsättningar att utföra mitt arbete på ett patientsäkert vis”

”Jag är så stressad på mitt arbete att jag inte kan sova på nätterna, det bara snurrar i huvudet”

Om ni ändå blir tillsagda att utföra arbetsuppgifterna är det arbetsgivarens ansvar (AFS 2015:4) att skapa förutsättningar för att ni ska ha en god arbetsmiljö, om ni bedömer att arbetsmiljön/patientsäkerheten är hotad är det arbetsgivarens ansvar att vidta åtgärder för att organisera arbetet på ett sådant vis där arbetsmiljön och patientsäkerheten inte är hotad.

Ingen ska bli sjuk av att jobba!

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!