Socialdemokraternas svar på våra frågor inför valet 2022

Socialdemokraternas svar är inskickat av politisk sekreterare.

Fråga 1

Kompetensförsörjningen är en högaktuell fråga där Vårdförbundets samtliga professioner i form av legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor samt sjuksköterskor är bristyrken inom region Skåne. Vad anser du behöver göras för att öka attraktiviteten för att;

a. Behålla befintliga medarbetare inom Vårdförbundets professioner

b. Attrahera erfarna till anställning

c. Attrahera nya i yrket till anställning

 

Region Skåne ska vara en attraktiv arbetsgivare dit personal söker sig och vill stanna kvar. En första insats för att uppnå det är att sätta stopp för besparingskraven i den skånska vården. Vi socialdemokrater är väldigt kritiska till att det moderatledda alliansstyret gett den skånska sjukvården sparkrav i miljardklassen under pandemin. Samtidigt har de hållit inne en stor del av de pengar som regeringen skjutit till.

Kompetensförsörjningen är en avgörande fråga för sjukvårdens framtid. För att klara av den långsiktiga personalförsörjningen måste det finnas en bra arbetsmiljö, det förbättrar även kvaliteten i välfärden och bidrar till ett ökat intresse att söka sig till vårdyrken. Vi socialdemokrater går därför till val på att anställa 3000 fler i den skånska vården under nästa mandatperiod. Det kan både leda till att befintlig personal avlastas samtidigt som fler skåningar kan få vård i tid. Samtidigt måste även insatser göras för att de som redan arbetar i skånsk vård ska vilja vara kvar. Det bidrar såklart också till fler kollegor, men det krävs naturligtvis också att de löner, villkor och möjligheter till att påverka sitt arbete som Region Skåne erbjuder är konkurrenskraftiga.

Vi vill även se fler platser för specialistutbildning. Vi vill därför införa en utbildningsgaranti för sjuksköterskor. Efter tre år som anställd sjuksköterska i Region Skåne ska man ha rätt till en specialiseringsutbildning med bibehållen lön under utbildningstiden.

Fråga 2

Arbetsbelastningen för Vårdförbundets medlemmar är väldigt hög på många arbetsplatser vilket bland annat visar sig genom att där inte finns tillräcklig tid för återhämtning och/eller balans mellan krav och resurser. Vad tycker du ska göras för att förbättra arbetsmiljön?

 

Förutom att det behövs mer personal i den skånska vården så måste det sättas in andra åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Vi vill att vårdpersonalen ska avlastas administrativa sysslor och på det viset få mer tid för patienterna. Det är även viktigt att var och en kan arbeta enligt sin kompetens. Det betyder bland annat att sjuksköterskor

inte ska utföra uppgifter som undersköterskor eller andra personalgrupper kan utföra. Ett annat viktigt område är att stärka personalens inflytande över arbetssituationen.

 

Fråga 3

Ett bra och nära ledarskap är a och o, både för medarbetarna och verksamheten. Vad tycker du att arbetsgivaren ska göra för att ge cheferna rätt förutsättningar i sitt arbete?

 

Ledarskapet är viktigt i vården. Det måste finnas en balans mellan uppdraget och uppdragets finansiering. Chefernas fokus ska inte ligga på besparingar. Sedan vill vi se ett lyssnande och närvarande ledarskap, där medarbetarnas kunskaper tillvaratas.

 

Fråga 4

Vården står inför två stora paradigmskiften, dels omställning till en God och nära vård, dels att vården ska utgå utifrån det etiska förhållningssättet Personcentrerad vård. För att kunna uppnå dessa två paradigmskifte krävs mycket av organisationen på olika nivåer.

a. Vilken roll anser du att politiker bör/ska ha när det gäller organisering av vården?

b. Hur ser du att region Skåne ska arbeta för att implementera både omställningen till en God och nära vård samt Personcentrerad vård?

 

Ytterst är det politiska förtroendevalda som har ansvaret för att vården har bra förutsättningar att utvecklas. Det sker främst genom fördelning av resurser, framtagande av styrdokument etc.

Vi välkomnar att vården blir mer sammanhållen och anpassas efter patientens behov och förutsättningar. Ett större fokus behöver ligga på att ge patienterna vård i tid och möjlighet att vara delaktig i planeringen av den egna vården. Primärvården kommer att få ett större ansvar i sjukvårdssystemet samtidigt som antalet vårdplatser på sjukhusen behöver bli fler.


Kommentarer

 1. Hallå S
  Ni har talat om att vill anställa 3000 fler. Den viljan är kanske god men det saknas ju svaret på HUR?
  Det kanske behövs 3000 fler i vården men just nu vill ju ingen arbeta för Region Skåne. Då måste ni ju först och främst ha bra svar på vad ert parti kommer göra som ändrar den trenden. HUR ska ni ge oss förutsättningarna?
  HUR ska ni ”avlasta administration”? Just nu dränks vi i konsekvenserna av AI och digitalisering som enbart givit högre arbetsbelastning och frustration över system som inte är användarvänliga.
  HUR ska ni stärka ledarna d.v.s. de enhetschefer som bränner ut sig om de har engagemang för medarbetarna eftersom HR (skrattretande namn för nåt som borde vara en resurs) motarbetar regelstyr utifrån sina egna huvuden?
  HUR ska ni få de som aldrig fått återhämtning efter extrem insats under värsta Covidbelastning att känna arbetsglädje igen och inte byta jobb?
  HUR ska ni få oss att tro att ni har förmågan om ni inte svarar på HUR?

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!