Liberalernas svar på våra frågor inför valet 2022

Liberalernas svar kommer från Christer Sörliden (C.S), Fredrik Sjögren (F.S), Inger Tolsved Rosenkvist (I.T.R) och Gilbert Tribo (G.T). Vi har enbart fått foto från Christer Sörliden och Inger Tolsved Rosenkvist.

 

Fråga 1

Kompetensförsörjningen är en högaktuell fråga där Vårdförbundets samtliga professioner i form av legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor samt sjuksköterskor är bristyrken inom region Skåne. Vad anser du behöver göras för att öka attraktiviteten för att;

a. Behålla befintliga medarbetare inom Vårdförbundets professioner

b. Attrahera erfarna till anställning

c. Attrahera nya i yrket till anställning

 

(C.S)

I första frågan tar ni upp det viktiga ämnet kring kompetensförsörjning och hur regionen kan bli en attraktiv arbetsgivare. Låt mig slå fast att självklart är medarbetarna vårdens viktigaste resurs och jag är medveten om att mer måste göras för att medarbetarna ska stanna i vården och att fler ska välja regionen som arbetsgivare. Vår målsättning är att dagens bristyrken ska bli morgondagens drömjobb och möjligen måste morgondagen redan vara här idag.

 

 

(F.S)

Medarbetarna är vårdens viktigaste resurs. Att vi gör insatser både för att behålla och attrahera ny kompetent personal är avgörande för en god vård med hög patientsäkerhet. Som lever- och njurtransplanterad har jag egen erfarenhet av hur viktigt detta är.

 

 

Här kommer ett axplock hur Liberalerna tänker som både (C.S) och (F.S) presenterade:

 • Skapa tydliga karriärmöjligheter för alla inom vården.
 • Utveckla Core Curriculum
 • Öka möjligheten att påverka det egna schemat för att få ihop livspusslet
 • Samma anställningsvillkor som grund.
 • Höj ersättningen för arbete vid obekväma arbetstider.
 • Förstärk yrkesintroduktionen för undersköterskor, skötare och barnsköterskor
 •  Inför en fortbildningsgaranti för vårdens legitimationsyrken och avsätt tid för vidareutbildning och forskning.
 • Erbjud betald specialistutbildning till bristyrken
 • Inför kombinationstjänster mellan sjukvården och kommunerna
 • Investera i digitala hjälpmedel och lösningar som eliminerar tidstjuvar i vården.
 • Utveckla sjukvård i hemmet. Liberalerna vill se fler mobila sjukhusteam jfr pilotprojekt på Skånes universitetssjukhus.
 • Ge erfarna sjuksköterskor och fysioterapeuter större befogenheter, till exempel rätt att remittera patienter till röntgen.
 • Ja till bisysslor. Regelverket behöver ses över så att fler kan vara med och bidra till kortare köer.
 • Minska köerna på akuten. Öppna vårdcentraler i anslutning till akutmottagningarna,
 • Stötta vårdcentralerna med rätt kompetens. Sjukhusen måste stödja vårdcentralerna med specialistkompetens för att på så sätt minska belastningen på bland annat akutmottagningarna.
 • Förbättra sjukvårdsrådgivningen. Väntetiderna till 1177 måste minska. Sjukvårdsrådgivningen ska kunna boka tider vid vårdcentral.
 • Avbyråkratisera vården och minska den politiska detaljstyrningen.

 

(I.T.R)

Jag tror att grunden till att medarbetare vill stanna på sin arbetsplats handlar om att man känner sig uppskattad, har intressanta och stimulerande arbetsuppgifter och kan påverka sin arbetssituation. Ett bra ledarskap är viktigt och självklart också en lönenivå som matchar ens erfarenhet och kompetens.

En bra ledning som är tydlig, transparent och som involverar medarbetarna är mycket viktigt. Att man kan påverka sin arbetssituation och känna sig hörd och delaktig på arbetsplatsen är en del av ett gott ledarskap. Ett gott ledarskap gör i sin tur att arbetsplatsen blir attraktiv att söka sig till. Man vet att man får utrymme att utvecklas och arbeta i ett arbetslag som trivs tillsammans. Det leder till god arbetsmiljö.

Vi politiker måste ge förutsättningar för ett gott ledarskap, att man som chef har möjlighet att skapa en god arbetsmiljö.

Jag tror att vi behöver förändra en rad saker:

– Vi måste ge större mandat och befogenhet ”längre ner” i organisationen. Det är inte rimligt att ”varje steg” som medarbetarna tar ska följas upp och granskas i det oändliga. Vi måste kraftigt minska administration och kontroll. Medarbetarna måste känna att arbetsgivaren litar på dem.

– Erfarenhet måste värderas högre!! Det är inte rimligt att erfarna vårdmedarbetare gör arbetsuppgifter som andra yrkeskategorier kan göra, tex städa sängar och tömma papperskorgar. Jag vill införa vårdnära servicemedarbetare, enligt Ystadmodellen. Fasta servicemedarbetare som jobbar nära vården och avlastar med de arbetsuppgifter som vården anser att en servicemedarbetare kan göra istället. En medarbetare i vården ska kunna jobba på toppen av sin kompetens med stimulerande och intressanta arbetsuppgifter. Servicemedarbetare avlastar vilket minskar stress och ger mer tid till patienten och välbehövliga raster under dagen.

– Att avlasta erfarna medarbetare innebär att de också får mer tid till att lära upp yngre. Att som ung medarbetare få för stort ansvar i förhållande till sin erfarenhet kan leda till stor stress och i värsta fall utbrändhet. Jag tror att det är farligt att tro att slutar en sjuksköterska tex är det bara att anställa en ny. En hög personalomsättning sliter på arbetslaget, mycket tid går åt till att rekrytera och lära upp nya. Vi måste skapa en god arbetsmiljö och få ner den höga personalomsättningen. Det är centralt för den skånska sjukvården. Att ha kontinuitet och att det finns erfarna medarbetare att lära sig av är centralt för att unga ska stanna på en arbetsplats menar jag.

– Vi måste också skapa tydliga karriärmöjligheter för alla inom vården. Karriärvägar som är transparenta och tydliga både kring vad som förväntas av medarbetaren i form av erfarenhet men också av arbetsgivaren i form av tex kompetensutveckling.

– Att kunna påverka sin arbetsvardag är mycket centralt för att trivas på sin arbetsplats. Vi måste öka möjligheten att påverka det egna schemat för att få ihop livspusslet.

– Det måste också löna sig att arbeta när de flesta andra vill vara lediga, vi vill höja ersättningen för arbete vid obekväma arbetstider.

– Inför en fortbildningsgaranti för vårdens legitimationsyrken och avsätt tid för vidareutbildning och forskning.

– Erbjud betald specialistutbildning till bristyrken

 

(G.T)

1a) Jag anser att vi behöver säkerställa bättre arbetsvillkor, fler utvecklingsmöjligheter och högre lön för medarbetarna för att man ska vilja stanna kvar hos Region Skåne.

1b) Vi vill satsa att upprätta tydliga karriärstegar handlar om så mycket mer än att öka lönespridningen, det handlar även om att inspirera till personlig utveckling, visa uppskattning och visa att det finns möjligheter att växa inom organisationen. Det handlar bland annat om fler karriärtjänster och fler karriärstegar inom samtliga yrkeskategorier samt bättre lön.

1c) Liberalerna vill se att nya kollegor kan erbjudas handledning, stöttning och peppning av sina mer erfarna kollegor samt chefer. Vi vill satsa på mer flexibla scheman så att fler medarbetare kan få ihop sitt livspussel. Karriärtjänster som tidigare poängterat samt möjlighet till betald specialistutbildning för att kunna utvecklas i sin yrkesroll.

 

Fråga 2

Arbetsbelastningen för Vårdförbundets medlemmar är väldigt hög på många arbetsplatser vilket bland annat visar sig genom att där inte finns tillräcklig tid för återhämtning och/eller balans mellan krav och resurser. Vad tycker du ska göras för att förbättra arbetsmiljön?

 

(C.S)

Nästa fråga handlar om personalens arbetsmiljö och där har vi redan gett några exempel i ovanstående svar som kan appliceras på era frågor. Jag tänker till exempel på att investera i digitala hjälpmedel och andra lösningar som kan eliminera tidstjuvar i vården. Ett annat område som jag har fått förmånen att testa i Ystad är ju det här med vårdnära servicemedarbetare. Vår inställning är ju att en sjuksköterska eller annan vårdpersonal ska få arbeta på toppen av sin kompetens – alltså vårdinsatser i förhållande till patienten. Det finns dock en rad andra uppgifter som inter är relaterade till vårdinsatser men måste ändå utföras. Därför startade vi upp ett pilotprojekt i Ystad som nu kommer gå över till normal verksamhet där en och samma servicemedarbetare kan utföra olika arbetsuppgifter i stället för att en person fixar städ, en annan transport, en tredje mat (om inte en sjuksköterska fick göra det innan och också städa, fixa förråd etcetera). På så sätt menar vi på att det frigörs tid.

Jag tror också att vi måste börja prata mer om de förebyggande insatserna som vi som skåning kan göra själv för att på så sätt undvika att vi hamnar inom sjukvården. Vidare inser jag att vi behöver utveckla 1177 för att våra medborgare snabbare ska kunna få hjälp och stöd men också att få sådana råd att inflödet till exempel på våra akutmottagningar minskar men också att till exempel 1177 ska kunna hjälpa till att boka in tider på vårdcentralerna som är där vi ska söka vård i första hand, efter att vi har haft kontakt med 1177.

Men allra viktigast är att vi får fler medarbetare till regionen och förslag till åtgärder finns under kompetensförsörjningen.

 

(F.S)

Medarbetarnas kompetens ska användas på bästa sätt. Utbildad vårdpersonal ska inte ägna tid åt uppgifter som inte är vårdnära. Liberalerna har under nuvarande mandatperiod verkat för fler servicevärdar, som är ett av många sätt att kunna avlasta vårdpersonalen. Liberalerna vill också investera i digitala hjälpmedel och andra lösningar som kan eliminera tidstjuvar i vården.

Sjukvårdsrådgivningen, 1177, ska vara första ingången till vården. För att avlasta akutmottagningarna måste väntetiderna till denna minska och tillgängligheten öka. Sjukvårdsrådgivningen ska kunna ge klara besked om aktuella väntetider och ge alternativ till besök vid sjukhusens akutmottagningar. Vidare ska sjukvårdsrådgivningen kunna boka tider vid vårdcentral. Det viktigaste är dock att vi får fler medarbetare till Region Skåne för att kunna se till så att fler medarbetare kan få en sammanhållen semester och möjlighet till att återhämta sig.

 

(I.T.R)

Se svaret på fråga 1.

 

(G.T)

Det pratas ofta om en vårdskuld, men vi har även en återhämtningsskuld till våra medarbetare. Det allra viktigaste är såklart att bli fler medarbetare, och för att uppnå det krävs det att vi levererar en bra arbetsplats där fler trivs och vill

stanna kvar i sin yrkesroll. I mitt tidigare svar på fråga 1 B och 1 C så redogör jag mer konkret för specifika åtgärder. Men vi behöver också satsa på ledarskapet så att medarbetarna kan få bra stöd.

 

Fråga 3

Ett bra och nära ledarskap är a och o, både för medarbetarna och verksamheten. Vad tycker du att arbetsgivaren ska göra för att ge cheferna rätt förutsättningar i sitt arbete?

 

(C.S)

Vi inom Liberalerna har drivit på att införa en ledarskapsakademi för att utveckla ledarskapet i regionen. Vi anser att arbetsgivaren behöver vara mer lyhörda och stöttande för att ge cheferna rätt förutsättningar i sitt arbete. Jag tror också på synligheten. Under mina snart tre år på Ystad har jag, när det har varit tillåtet på grund av pandemin, varit ute på golvet. Jag har sett med egna ögon. Jag har hört med egna öron. Jag har kunnat ställa egna frågor till olika personer såväl chefer som vårdpersonal. Jag har sett, hört och bildat mig en egen uppfattning och också lärt mig mycket. På så sätt skapar jag mig en bättre förståelse för den verksamhet som bedrivs. Jag tror på det livslånga lärandet och jag hoppas och nästan utgår att fler personer oavsett roll också gör likadant.

 

 

(F.S)

Liberalerna har drivit på för att införa en ledarskapsakademi för att utveckla ledarskapet i Region Skåne. Ledarskapet måste stärkas, så att fler medarbetare får en bra arbetsledning.

 

(I.T.R)

Att ha bra chefer är oerhört viktigt. Vi måste vara duktiga på att rekrytera de som har goda ledarskapsegenskaper och ge dem förutsättningar till att bli duktiga och omtyckta chefer. De måste givetvis få relevant kompetensutveckling men lika viktigt är att de har rätt mandat och befogenhet att göra ett gott jobb. Alltför tung administration och rapportering ”uppåt” tar tid från uppdraget att jobba nära sina medarbetare. En bra chef är en närvarande chef som ser och lyfter sina medarbetare.

 

(G.T)

Satsa på ledarskapet! Liberalerna har varit pådrivande för att införa en ledarskapsakademi. Det tror jag är en viktig väg framåt, samtidigt är återkommande dialog mellan fack och politik också ett viktigt inslag, för då får vi relevant input från de som företräder medarbetarna.

 

Fråga 4

Vården står inför två stora paradigmskiften, dels omställning till en God och nära vård, dels att vården ska utgå utifrån det etiska förhållningssättet Personcentrerad vård. För att kunna uppnå dessa två paradigmskifte krävs mycket av organisationen på olika nivåer.

a. Vilken roll anser du att politiker bör/ska ha när det gäller organisering av vården?

b. Hur ser du att region Skåne ska arbeta för att implementera både omställningen till en God och nära vård samt Personcentrerad vård?

 

(C.S)

Jag kan inget annat än att hålla med att vi ser en förändring och har sett det under de senaste åren. Genom stigande livslängd och snabb medicinsk och medicinteknisk utveckling ger stora mänskliga vinter, men kommer också att sätta sjukvårdens finansiering på hårda prov. Det behövs en diskussion möjligen på nationell nivå hur vi ska möta dessa utmaningar framöver. Men utifrån ett regionalt/lokalt perspektiv anser vi i Liberalerna att politikerna ska vara med och sätta en ram och ha en vision med verksamheten. Denna ram och vision ska naturligtvis tas fram genom nära dialog med verksamheten. Vi kan inte och ska inte detaljstyra. Den kunskapen har inte vi som politiker. Tyvärr har det för en tid sedan tagits ett beslut om hur den framtida organisationen ska se ut. Vi har satt oss emot detta beslut med anledningen att detta kommer sannolikt innebär ny omorganisation av vården. Den nödvändiga arbetsron riskeras.

Gällande omställningen till en god och nära samt personcentrerad vård finns en fastställd plan gällande framtidens hälsosystem. Det är den regionala motsvarigheten till nämnda begrepp. Ambitionen har varit att ha konsensus i frågorna och när nu planen ska genomföras behövs återigen en tät dialog med verksamheten. På så sätt är jag övertygad om att verksamheterna i regionen kommer utvecklas ännu mer och nå visionen om just god och nära vård som är personcentrerad.

 

(F.S)


Liberalerna anser att politikerna ska bidra med att sätta riktningen och målsättningen utifrån en nära dialog med verksamheten och beprövad kunskap. Till detta ska knytas resurser. Insatserna ska sedan utvärderas. Politikerna ska dock inte detaljstyra hur vården ska organiseras. På senaste tid har en ny politisk organisation fastställts. Det har Liberalerna satt sig emot med just av den anledningen att det innebär med största sannolikhet en omorganisering av vården. Politiken ska ha ett armslängd avstånd till hur vården organiseras.
Region Skåne har fastställt en plan för framtidens hälsosystem. Det är en regional motsvarighet till konceptet god och nära vård samt personcentrerad vård och som tar ett helhetsgrepp kring just de frågorna. Planen ska naturligtvis genomföras i tät dialog med verksamheterna för att Region Skåne ska utvecklas ännu mer och nå visionen om en god och nära vård.

 

(I.T.R)

Som politiker kan jag ha en idé om vägen framåt men det är våra medarbetare ”på golvet” som vet hur vården bäst ska organiseras. Perspektivet måste alltid vara nerifrån och upp. Inte tvärtom. I min roll som ordförande för Servicenämnden i Region Skåne har jag initierat pilotprojektet vårdnära servicemedarbetare i Ystad. I detta projekt har vi utgått ifrån idén om att avlasta vårdpersonalen med arbetsuppgifter som man inte behöver vårdkompetens för. För att hitta dessa arbetsuppgifter och organisera avlastningen för vårdpersonalen har vi från början haft en mycket nära dialog med medarbetare och chefer i vården. Vi har tillsammans diskuterat upplägg och vårdpersonalen har fått styra hur de vill att arbetet ska organiseras. Vi har helt enkelt utgått från hur vården tycker att vi kan arbeta mer effektivt tillsammans.

Vi har gjort på precis samma sätt när vi nu testar det nya måltidskonceptet på fem avdelningar. Vårdpersonalen har varit med från dag ett och fått redogöra för både sin oro och tveksamhet men också vilka möjligheter de ser med ett nytt koncept. Utformningen har helt baserats på hur de som varje dag arbetar med måltiden till patienter önskar ha det.

Precis såhär vill jag jobba med god och nära vård. Nära medarbetare och patienter.

Under 2021 låg min man på sjukhus i nära fem månader. Han fick extremt svår covid. Jag är så enormt tacksam för den fina omvårdnad som han fick. Medarbetarna i vården gör ett fantastiskt arbete, men de måste alltför ofta ”trolla med knäna”. Det är inte rimligt. Vi politiker måste ge medarbetarna bättre förutsättningar att göra ett gott arbete utan stress och känsla av otillräcklighet. Jag har presenterat en del av de tankar jag har ovan och ser fram emot samtal kring hur vi tillsammans kan åstadkomma en bra arbetsmiljö och bli en attraktiv arbetsgivare.

 

(G.T)

a. Politiken ska vara möjliggörare. Politiken ska inte in i detaljer, det kan professionen allra bäst. Däremot ska politiken peka ut en vision, det har vi nu gemensamt gjort inom ramen för arbetet med framtidens hälsosystem, så att vi med gemensam kraft kan se till så att vi får en god och nära vård i hela Skåne.

b. Jag anser att arbetet ska ske nedifrån och upp, där professionen är oerhört viktiga för att se till så att implementeringen sker på ett så bra sätt som möjligt. Annars blir det bara en pappersprodukt.

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!