Distriktsköterskan i god och nära vård

distriktsköterskedag

Maria ClaessonStockholm visade sig från sin bästa sida när jag promenerade från centralstationen till hotell Birger Jarl där årets Distriktsköterskedag skulle hållas den 13 oktober. På min promenad intog jag ett Stockholm klädd i höstskrud och passerade människor som trotsade den begynnande höstkylan med en pläd runt axlarna under middagen på uteserveringarna. Just då funderade jag mest på att få komma in i värmen på mitt hotellrum, äta något för att sedan sova och ladda inför den kommande konferensdagen.

Förväntansfull begav jag mig efter hotellfrukost till konferenshallen. Vid registreringen väntade en ”välkomstbag” med diverse reklamartiklar och inte minst Distriktsköterskeföreningens medlemstidning med intressant innehåll 😊

Temat för dagen var, ”Distriktsköterskan i God och Nära vård – Ett långsamt närmande”, ett högaktuellt och intressant tema som jag tror att många av oss inom professionen har svårt att riktigt förstå och greppa, särskilt då Distriktsköterskor är vana vid att verka i en ”okänd tillvaro” där begreppet ”Nära vård” redan är ett välkänt mantra.

Efter ett varmt välkomnande från Distriktsköterskeföreningens ordförande följde en intressant paneldebatt med deltagare från Socialutskottet. Deltagarna i debatten var alla eniga om vikten av distriktsköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete i kampen mot en god folkhälsa mot bakgrund av de pågående demografiska förändringarna i samhällsstrukturen.

Reformen God och Nära vård nämndes också som den största hälso- och sjukvårdsreformen i nutid, där främst primärvården är den aktör som behöver reformera sin verksamhet för att leva upp till god och nära vård för alla medborgare.

Under debatten lyftes också frågan från auditoriet kring ”fri etableringsrätt för distriktsköterskor”. Debattörerna från de flesta representerade partierna i Socialutskottet besvarade frågan med ett ”absolut nej” mot bakgrund av den negativa utveckling som skett med verksamheter som gjort stora vinster genom fri etableringsrätt som samtidigt bidragit till en mer ojämlik vård för medborgarna.

Varför skulle det vara dåligt med fri etableringsrätt för distriktsköterskor?

Distriktsköterskans ”skrå” skulle kunna göra skillnad för många människor och bidra till att upprätthålla god folkhälsa bara genom att få utöva det vi är bäst på, det vill säga att arbeta hälsofrämjande och förebyggande i nära vård. Alla skulle troligen inte hålla med mig men jag lever själv med en naiv tro på att distriktsköterskor inte primärt är ute efter att kamma hem stora vinster i form av pengar för egen vinnings skull. Däremot önskar vårt skrå kunna bidra till vinster i form av ökat välbefinnande och hälsa för den enskilde personen inkluderat närstående.

Distriktsköterskor behöver bli involverade när organisationen förändras

Dagen fortsatte med föreläsning om ledarskapets betydelse för omställningen till God och Nära vård där behovet av organisatoriska förändringar och synen på samverkan lyftes som viktiga utvecklingsområden. För egen del hoppas jag att det kommer finnas ”många” distriktsköterskor involverade i dessa processer med tanke på distriktsköterskans erfarenheter av att både leda och arbeta ”nära” och i samverkan med övriga vård- och samhällsaktörer för att skapa god vård för den enskilde personen och dennes närstående.

Resterande programpunkter bidrog till kompetensutveckling inom flera av folkhälsans viktiga områden med både läkare och distriktsköterskekollegor som bidrog med egna och andras forskningsresultat. För egen del fick jag med mig mycket ny kunskap att förvalta och ta med hem till verksamheten.

Avslutningsvis fick vi ta del av en presentation från folkhälsomyndighetens generaldirektör. Det kändes fint och hedrande att en nyckelperson från en samhällsviktig myndighet tagit sig tid att möta oss distriktsköterskor i samlad skara.

Jag har fyllt på med ny kunskap och bär också med mig en fin känsla av stark tillhörighet till den egna yrkeskåren efter dagens konferens. Samtidigt är det med stor tillförsikt och ödmjukhet jag kan se de fortsatta utmaningar den egna professionen står inför i omställningen till En God och Nära vård, en utmaning där vår profession kan bidra med kunskap och inte minst stå starka tillsammans.

Tack för mig!

Maria Claesson, stolt disputerad distriktsköterska

Marie Östlund-Iwarzon, kanslichef svensk sjuksköterskeförening

Till allmänheten: Nu behöver vi ert stöd!

Det är allvar nu. Sjukvården måste räddas. Alldeles för länge har sjukvården burits upp av att våra medlemmar arbetat övertid och ställt upp för att få sjukvården att fungera, trots ohållbara arbetstider och scheman. Nu går det inte längre. Nu behöver vi ditt stöd. #RäddaVården

Så vill vi rädda sjukvården