Varför ska vi ha en Internationell Mansdag? Räcker inte de övriga 364 dagarna?

Patriarkatet. Manlig dominans. Kvinnoförtryck.

Mannens dominans över det kvinnliga könet har pågått en evighet.
Det är ju inte särskilt svårt att förstå varför Internationella Kvinnodagen behövs. Men varför en ”Mansdag” egentligen? De har ju typ 364 dagar om året i alla fall.

Men i min ögon så är den Internationella Mansdagen minst lika viktig som Internationella Kvinnodagen.

Den här dagen är till för att sätta fokus på mäns hälsa. Män söker inte vård eller hjälp i samma uträckning som kvinnor, särskilt vid psykisk ohälsa. Det är också fler män som skadas eller dör i olyckor. Män har även större risk för att hamna i missbruk och 70% av alla självmord i Sverige begås av män.

Det manliga könet är inte starkare än det kvinnliga. Inget kön är starkare än det andra.

Internationella Mansdagen är också en dag för att lyfta manliga förebilder. Och ni är många! I alltfler forum syns manliga influencers som faktiskt driver sina konton på Instagram, Twitter och Facebook för att visa problematiken med det förlegade mansidealet och uppmärksammar skevhet och brister i sociala normer och synliggör ojämlikheter i samhället.

För det är ett faktum att mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem som måste förändras. Det är ett problem att normen hyllar maskulina makthierarkier med en socialt konstruerad maskulinitet. Hur ska en ”man” vara? Vad är en ”man” och vad är ”manligt”?

Hur du ska vara för att anses manlig grundläggs redan under uppväxten. Vi förknippar vissa färger, känslolägen såsom ilska och att vara tuff och osårbar med manlighet. Att gråta och visa känslor tillhör det ”andra könet”. Maskulinitetsnormen är också en bidragande orsak till att män inte söker vård och stöd i samma utsträckning som kvinnor och en aggressiv, ”maskulin” körstil bidrar till fler trafikolyckor.

Hur vore det om vi istället kunde låta alla få växa upp till att bli den människa som de egentligen vill vara. Oavsett vem eller vad du identifierar dig som.

Vi behöver fler manliga förebilder. Fler som kan stå upp mot de skeva ideal som finns och fler som kan motarbeta ojämlikheten i samhället. Idag, på Internationella Mansdagen och alla andra dagar om året, så lyfter vi en ny typ av manlig förebild. Nu enas vi i kampen om jämställdhet! Visst hänger du med?

Åsa Mörner

Följ avdelning Örebro i sociala medier!