God jul från Skolsköterskan

Nu är Örebro kommun mitt uppe i budgetarbetet med hur mycket pengar som ska fördelas till skolan. Vårdförbundet är delaktiga som part i samverkan/MBL. Örebro kommun har mål för den kommunala skolan att rankas bland de 25 bästa år 2025. Det benämns Topp 25 år 2025. Det är Sveriges kommuner och landsting (SKL) som i öppna jämförelser beskriver elevernas kunskapsresultat genom ett antal nyckeltal.

Idag ligger den kommunala grundskolan i Örebro kommun på plats 165/290. 75 % av eleverna i åk 9 (Medelvärdet i riket är 76 %) har uppnått kunskapskraven i alla ämnen och 83 % är behöriga till gymnasiet.  Gymnasieskolan i Örebro kommun ligger på plats 141/290. 67 % tar examen efter 3 år.

Enligt skollagen ska det finnas en elevhälsa. Skolsköterskan, som är en specialistutbildad sjuksköterska ingår i elevhälsoteamet som har till uppgift att stödja elevernas utveckling mot målen; lärande, utveckling och hälsa. Om eleverna känner sig trygga och mår bra, presterar de bättre skolresultat.

Skolsköterskeresurserna i grundskolan varierar mellan 313-661 elever per heltid skolsköterska, vilket ger ett snitt på 479 elever/skolsköterska. På gymnasieskolan varierar elevantalet mellan 165 (skolsköterska på språkintroduktion) och 832 elever per heltid skolsköterska vilket ger ett snitt på 598 elever/skolsköterska. (Flera av skolsköterskorna på gymnasiet har över 700 elever/skolsköterska) Det är flera av skolsköterskorna som har både två och tre skolor att ansvara för.
Rekommendationerna från Riksföreningen för skolsköterskor, skolläkarföreningen och boken ”Elevhälsa som främjar lärande” utgivet år 2017 av forskare och leg psykolog Ingrid Hylander, samt fil dr och leg psykolog Gunilla Guvå, är att elevantalet ska ligga på 400 elever/skolsköterska. I Örebro kommun tog skolsköterskorna emot 13 000 besök av elever, utöver de rutinmässiga 7 400 hälsobesöken och de har gett ca 4 700 vaccinationer under läsåret 2016 – 2017. Eleverna vet att skolsköterskan har en högre sekretess pga. sin legitimation. Kuratorn som också ingår i elevhälsoteamet har ingen legitimation. Skolsköterskorna har en medicinsk verksamhetsplan och metodbok som stöd för sitt arbete.

Troligen kommer FN:s barnkonvention bli lag i Sverige. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att även pojkar ska ingå i det nationella vaccinationsprogrammet med HPV – vaccin. Det skyddar bl.a. flickor/pojkar indirekt. Det har varit ute på remiss och ligger nu hos regeringen. Kommer troligen införas under 2018. Detta kommer innebära merarbete för skolsköterskorna.

Mer än var tredje grundskola och nästan varannan gymnasieskola fick påpekande av skolinspektionen pga. brister i elevhälsan under hösten 2017. Bristerna i elevhälsan handlar om att skolpsykologer bara hyrs in vid akuta behov och elever som i vissa fall får vänta i upp till två år på utredning. Många drabbas av psykisk ohälsa och allt fler barn och unga får diagnoser som ADHD, Asbergers, autism mm.

Med de här förutsättningarna och arbetsuppgifterna beundrar jag våra skolsköterskor. De borde bli många fler och få upp sin lön rejält. De har kunskap, kompetens och resurser som inte används fullt ut i skolan. Vårdförbundet vill att skolsköterskan blir en ”medspelare” i utvecklingen till topp 25 år 2025.

God Jul och Gott Nytt År önskar jag er alla!

Christina Köhlström/Vårdförbundet avd Örebro

Följ avdelning Örebro i sociala medier!