Patientsäkerhetskonferens på Conventum 2017

Det låter snustorrt men är ytterst viktigt både som förbättringsverktyg och kunna identifiera brister.

Jag träffade Fredrik Svensson Sjuksköterska. Han är en av initiativtagarna till Visamprojektet som införts i Region Örebro län och är en hörnpelare i kvalitets och patientsäkerhetsarbetet

Vad står Visam för?
Definitionen är: Vårdplanering och informatinsöverföring i en samlad modell.

Hur/Varför kom det till?
Det började som en inventering av möjliga förbättringsområden bland vårdens samtliga aktörer. Det var dessutom en del i den nationella äldresatsningen.

Vem använder sig av Visam stödet?
Vårdens samtliga aktörer som är involverade i in och utskrivningsprocesser. Exempelvis sjuksköterska i kommunal hemsjukvård, primärvård, sjukgymnast. Kort sagt alla som deltar i vården runt patienten.

Vad är nyttan med Visam?
Jo, Greta ska få så god och säker vård som möjligt samt att överföringen av information mellan vårdgivare säkras. Här har man sett stora brister och tanken är att Visam ska överbrygga detta. Dessutom har projektet fått nationell spridning.

Hur bidrar Visam till patientsäkerheten?
Tanken är att det ska stärka tryggheten för den enskilde i vårdmötet och att man arbetar systematiskt och evidensbaserat.

 

Vill du veta mer kan du antingen maila Fredrik: fredrik.svensson@regionorebrolan.se eller http://www.visamregionorebro.se/beslutsstod/

 

Vi fick också ta del av erfarenheter som Region Jämtland Härjedalen kallat för Brunflo modellen.

I korthet handlar det i grunden om att utifrån en svår läkarbrist och låg tillgänglighet att komma i kontakt med vården insåg att förändringar måste till.
Och startskottet blev när en sjuksköterska antog utmaningen att som nytillträdd chef vända på ett sjunkande skepp. (hälsocentral)
Man bestämde sig trots tidsbrist börja med öppen mottagning (lättakut).
Hur konstigt det än kan låta så ledde detta till att att tid frigjordes för all personal inte minst läkarna.

Hurdå?

1. Man började arbeta systematiskt med undersökning och bedömning av tillståndet. (Retts) Bygger på liknande principer som man jobbar efter i akutsjukvården idag.

2. När patienten kommer till mottagningen är det klart definierat vilka tillstånd man kan söka för på ”lättakuten”

3. Rätt resurs tar hand om patienten. Exempelvis triagerar sjuksköterskan en patient med ryggbesvär. Sjukgymnasten blir då inkopplad då denne är den mest lämpade att börja undersöka och behandla. Behövs mediciner kontaktar sjukgymnasten läkaren för recept men fortsätter att vara vårdkontakt.

Man har jobbat med en massa andra processer bland annat olika former av virtuella akutrum där sjuksköterskan via videolänk kan konsultera tjänstgörande läkare på annan ort för råd och behandling.

Sammantaget konstaterar jag att en avgörande framgångsfaktor är att första linjens chefer måste ha ett mandat att förändra och utveckla. I Brunflofallet har frågan om mandat att förändra varit avgärande, samt att man låtit förändringarna ta tid.

Många andra intressanta föreläsningar bjöds och är du intresserad finns dessa på: https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Kurser-och-konferenser1/Valfard-och-folkhalsa/Kurser-valfard-och-folkhalsa/Patientsakerhetskonferens-2017/

Hans Nilsson
Leg. Sjuksköterska/Huvudskyddsombud

Följ avdelning Örebro i sociala medier!