Statussyndromet

Skrivet av Gästbloggare

1 februari 2016

Örebrobloggen

För ett par veckor sedan arrangerade undertecknad en inspirationsdag för chefer och ledare med rubriken ”det hälsofrämjande ledarskapet”.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström deltog och tog då upp Michael Marmonts mycket intressanta forskning kring hur livsstil och social position påverkar vår hälsa och livslängd. Marmont har undersökt sambandet mellan bland annat utbildning, inkomst, föräldrabakgrund och yrke och har sett hur subtila skillnader i social position kan leda till viktiga skillnader i hälsa och livsläng beroende på vilka möjligheter man har att ta kontroll över sitt liv. Bild blogg 1

Whitehallstudierna som genomfördes redan på 1970 talet visade hur sjukdomsfrekvensen ökade ju längre ner man kom på den sociala stegen. Då tittade man på brittiska statstjänstemän. I boken statussyndromet beskriver Marmont hur det ser ut med hälsa och livslängd kopplat till status inom olika befolkningar. Betydelsen av pengar, relativ position och makt utforskas samt relationer i den privata sfären och graden av tillit och social sammanhållning som visar sig vara centrala element för en god hälsa. Det beskrivs också att det inte är vad man har som är av betydelse utan vad man har i jämförelse med andra.

Gener, livsstil och tillgång till sjukvård räcker alltså inte, det är viktigare hur vi lever våra liv och hur vi har det på arbetet. De slutsatser vi kan dra är att våra arbetsgivare måste arbeta vidare med hälsofrämjande åtgärder vad gäller arbete och att vi från vårdförbundet måste vara med och bevaka och driva det arbetet framåt. Det är också upp till var och en att ta ansvar för en hälsofrämjande sin livsstil och att idka relationer som är stödjande i det privata.

Birgitta Westberg
Styrelseledamot och chefscoach Vårdförbundet avdelning Örebro.

Följ avdelning Örebro i sociala medier!