Den goda hemsjukvården

Det skrivs mycket negativt om sjukvården och om de dåliga resurserna som vårdpersonalen har. Jag håller så klart med om allt detta men jag tror att vi också ska lyfta fram allt som vi gör som är bra och som ger hälsa och livskvalitet till medborgarna i samhället, bland annat för att få  ökade resurser. Jag blev därför så glad när jag hittade ett programblad om Hemsjukvården i Örebro kommun som är skrivna av mina kollegor på Älvtomta hemsjukvård. Jag vill därför delge delar av programbladet i det här inlägget.

 

 ”Sedan Ädelreformen för 24 år sedan bedriver Örebro kommun hälso- och sjukvård i hemmet.  

Om man p.g.a. sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation inte kan ta sig till vårdcentralen, på egen hand eller med hjälp av stöd, kan man få hemsjukvård eller rehabilitering i hemmet. Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdande samt rehabiliterande insatser som utförs i hemmet eller annan närliggande miljö där man utför sina aktiviteter. Hemsjukvård kan ges under en kortare period efter en sjukhusvistelse men också om sjukvårdsinsatser behövs under en längre tid. Hemsjukvården kan bestå av insatser som hjälp med hantering av mediciner, provtagning, injektioner, såromläggning, inkontinensmaterial, rehabilitering i hemmet eller annan omvårdnad. Insatsen kan vara tillfällig eller mer omfattande och det är behovet som avgör insatsens karaktär. Hemsjukvård utförs av sjuksköterska/distriktssköterska, arbetsterapeut eller delegerad omvårdnadspersonal.

 

Hemsjukvården gör även riskbedömningar för att förebygga ohälsa som undernäring, trycksår och fall i hemmet. Utifrån identifierade risker skapar vi tillsammans med patienten åtgärdsplaner för att förebygga ohälsa.

 

Hemsjukvården finns till både för dem som har hemtjänstinsatser från kommunens utförare eller privata utförare, men även för dem som inte har några insatser alls. Kommunen ansvarar för sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterskenivå. Hemsjukvården har ett nära teamsamarbete med läkare, omvårdnadspersonal, sjukgymnaster och andra kontakter som är viktiga i vården för den enskilda individen.

 

Hemsjukvården utgår alltid ifrån varje individs behov och förutsättningar och ser till hela människan och hela livssituationen

För hemsjukvården är det viktigt att alla människor vi möter får känna att de har ett meningsfullt liv och får vara delaktiga i sin egen vardag. ”

 

 Dygnet runt finns tillgång till sjuksköterskor och omvårdnadspersonal. Arbetsterapeuter finns tillgängliga, dagtid under vardagar.

 

Jag vill tillägga att även avancerad vård sköts i hemmen av hemsjukvården. Vi har patienter som har tracheostomier, olika sonder och patienter som behöver näringsdropp vid behov eller till och med dagligen. Vid slutet av livet kan man välja att bo kvar hemma. Palliativ vård i hemmet bedrivs med mycket hög kvalitet, där teamet tillsammans med patienten och dennes anhöriga står i centrum. Det jag vill säga med detta är att med rätt resurser och förutsättningar samt kompetent personal med specialistkunskap, så kan traditionell sjukhusvård mycket väl flyttas hem med god kvalité!

Hemsjukvården

 

Bild:

Distriktsköterska Ewa Harrysson, Arbetsterapeut Åsa Erkers och Sjuksköterska Camilla Åstholm arbetar i hemsjukvården i Örebro kommun.

 

 

 

Nadya Lehto

Fackligt förtroendevald/huvudskyddsombud

Vårdförbundet avdelning Örebro

Och stolt sjuksköterska i hemsjukvården!

Följ avdelning Örebro i sociala medier!