EPBS arbetsgrupp för gemensam europeisk vision för biomedicinska analytiker hade möte i torsdags och närvarande var EPBS ordförande och generalsekreterare och representanter för Danmark och Norge. Och jag. Övriga deltagare i gruppen hade tyvärr inte möjlighet att närvara.

Att diskutera om vision är inte helt enkelt. Arbetet och tänkandet påbörjades redan för snart två år sedan och har kommit att fokusera kring det danska Diagnostisk Partner. Danmark ser Diagnostisk Partner som en inställning och attityd, hellre än ett specifikt uppdrag eller arbetsuppgifter. Vi blev under diskussionernas gång på det klara med att vi har olika sätt att se på hur vi skulle kunna vara Diagnostiska Partners och hur vi tänker på var vi kan utöka och utveckla våra verksamhet. Till exempel är det i Norge bioingeniören som sköter provtagning och där har man definierat olika nivåer/kompetenser för detta och detta skulle kunna vara ett sätt att vara Diagnostisk Partner. I Sverige har vi t.ex. inom klinisk fysiologi och patologi gått mot ”extended practise”, mer avancerade arbetsuppgifter också platsar i begreppet. Och så finns hela det europeiska spektrat att ta in där alla länder ännu inte har biomedicinska analytikerutbildningen på akademisk nivå (Tyskland, Spanien och Schweiz) och där man kan verka som DP på ännu fler vis.

Visionsdiskussionerna kommer att fortsätta på EPBS-mötet i Berlin 18-19 oktober och arbetsgruppen kommer att därefter gå vidare med det som beslutas i mötet. Det lär dröja innan vi har en färdigt dokument om detta. Å andra sidan så är en vision något som nätt och jämt är inom räckhåll, kanske ska det vara ett dokument som behöver revideras med jämna mellanrum?