Dags att sätta maktpositionerna åt sidan och låta personen stå i centrum!

Jag brinner för personcentrerad vård och det är en fråga som Vårdförbundet sedan länge driver.  Enligt mig är personcentrerad vård grunden till en fungerande hälso- och sjukvård, där individen får vara delaktig och ta beslut om sin behandling och vård. Jag reflekterar ofta över att personen glöms bort i debatten och att enbart professionerna ges utrymme och hävdar sin rätt. Närmast i tiden är debatten kring hemförlossningar. En viktig debatt där Vårdförbundet i sin vision om framtiden står på individens sida att själv få ta beslutet med professionen som ett stöd i sitt beslut. I visionen står:

”Hälso- och sjukvården ser värdet i att erbjuda flera vårdmodeller, vårdmiljöer och vårdalternativ inom området reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Den födande har exempelvis möjlighet att välja hemmet eller en barnmorskeledd verksamhet som förlossningsplats.”

”Vården är personcentrerad och individen har valmöjligheter att ta egna informerade beslut om förlossningsplats och förlossningsmetod med professionens råd och kunskap till sin hjälp. Barnmorskan ser vikten av att individen får och kan ta egna informerade beslut kring sin vård, kropp och sexualitet och arbetar för att så sker”.

Under sommaren har debatten kring hemförlossningar mestadels gått ut på vilken profession som kan referera till starkast evidens och vem som vet bäst. Frågan kring hemförlossning (och många andra frågor) har handlat om maktpositioner. Var är den födande i debatten? Vi barnmorskor finns för individen och den födande och det är dem som borde vara huvudpersonerna i debatten. Istället glöms den enskilda personen ofta bort när frågor om hälso- och sjukvård finns på agendan. Och så länge det är så, är vi långt ifrån den personcentrerade hälso- och sjukvården.

Det ska finnas val för individen och det ska vara individens val. Professionerna ska finnas som stöd med sin kunskap och ge råd och hjälp så att individen kan ta ett klokt beslut. Resurserna behöver omfördelas så att valet inte ska grunda sig på ekonomiska förutsättningar för den enskilda personen. Därför behöver det finnas offentligt finansierade barnmorskor som kan bistå vid hemförlossningar och hälso- och sjukvården behöver erbjuda barnmorskedledda verksamheter.

Vårdförbundet är en stark och stor medlemsorganisation med hög påverkansfaktor. Tillsammans kan vi förändra hälso- och sjukvården och ta ansvaret, så att individen är den som står i centrum och att makt och hierarki får stå tillbaka. Målet är att uppnå en personcentrerade hälso- och sjukvård!

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!