HÖK 22: Nytt kollektivavtal för ett jämställt och hållbart yrkesliv

Efter att ha förlängt det tidigare avtalet några dagar är vi nu äntligen i hamn! Från 1 april gäller ett nytt 2-årigt kollektivavtal, HÖK 22, för 77 000 medlemmar i region, kommun och kommunala bolag. Avtalet omfattar barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor och chefer i hälso- och sjukvården samt omsorgen.

Avtalet innehåller bland annat en fortsatt satsning på särskilt yrkesskickliga, flera koll- och kontrollpunkter för bättre arbetsmiljö, förbud mot återkrav vid utbildningsanställningar samt höjd ersättning vid extra mer- och övertid.

Vi ska också gemensamt med SKR och Sobona arbeta strategiskt i en Kompetenskommission för att trygga kompetensförsörjningen och säkra en god arbetsmiljö.

Satsningen på särskilt yrkesskickliga och jämställda löner fortsätter

Vi är mycket nöjda med att satsningen på särskilt yrkesskickliga fortsätter även under denna avtalsperiod. Det är en viktig fråga för medlemmarna att erfarenhet lönar sig. Det är också en viktig jämställdhetsfråga att få bort lönegapet mellan kvinno- och mansdominerade yrken och branscher och att det går att göra lönekarriär i yrket över tid.

Koll och kontroll ska ge bättre arbetsmiljö och mer hälsosamma arbetstider

Problemen med arbetsmiljö och arbetstidsförläggning har gjort att många medlemmar går ner på deltid för att orka – något som inte bara påverkar lönen här och nu utan också den framtida pensionen. Våra undersökningar visar att drygt 30 procent väljer att gå ner på deltid för att inte riskera sin hälsa och för att få möjlighet till ett socialt liv. Så ser det inte ut i mer manligt dominerade verksamheter som bemannas dygnet runt. Den här förhandlingen har därför fokuserat på att ge förutsättningar för ett jämställt och hållbart yrkesliv.

Vi måste bryta den normförskjutning som under flera år pågått i hälso- och sjukvården. Övertid, otillräcklig dygnsvila, långa arbetspass, jour och beredskap förekommer i en omfattning som varken skapar ett förutsägbart, hållbart eller hälsosamt arbetsliv. Den egna hälsan och det sociala livet blir lidande. I HÖK 22 sätter vi därför upp flera koll- och kontrollpunkter som ska leda till bättre arbetsmiljö och ge mer hälsosamma arbetstider.

  • Övertid och mertid ska minska. Därför införs krav på uppföljning två gånger per år av hur mycket övertid och mertid som medarbetarna arbetar. Vid behov ska en handlingsplan tas fram.
  • Jämnare fördelning av övertid och mertid. Vid behov av att beordra arbete på övertid eller mertid ska arbetsgivaren eftersträva att fördela sådant arbete jämnt mellan arbetstagare med adekvat kompetens. Syftet är att undvika en för hög belastning på enskilda arbetstagare.
  • Extra övertid och extra mertid ska minska. Därför införs krav på överläggning med Vårdförbundet innan medlemmar kan beordras att arbeta extra övertid eller extra mertid.
  • Förhöjd ersättning vid uttag av mer än 200 övertidstimmar. Det måste kosta för arbetsgivaren att lägga ut mycket övertid och mertid. För arbetstagare som arbetat fler än 200 timmar övertid eller mertid under ett kalenderår ska därför överskjutande timmar ersättas med 100 procent av månadslönen/165, utöver de vanliga övertids- och mertidsersättningarna. Om arbetstagaren har arbetat både övertid och mertid under kalenderåret ska timmarna räknas samman och den förhöjda ersättningen utges efter totalt 200 timmar. Uttagen kompensationsledighet räknas av vid summeringen.
  • Arbetspassens längd ska begränsas. Arbetsgivaren ska årligen följa upp systematisk användning av ordinarie arbetspass som är längre än 10 timmar. Arbetsgivaren ska ta fram en handlingsplan för hur sådan förläggning kan upphöra, för att säkra en god arbetsmiljö.
  • Dygnsvilan ska värnas. Arbetsgivaren ska årligen följa upp arbetstidsförläggningen med fokus på kortare dygnsvila än 11 timmars sammanhängande ledighet. I de fall kortare dygnsvila regelbundet förekommer ska åtgärder identifieras för att minska sådan förläggning när det inte särskilt kan motiveras. Uppföljningen samverkas med Vårdförbundet.
  • Jour och beredskap ska minska. Arbetsgivaren ska tillsammans med Vårdförbundet lokalt årligen följa upp användningen av jour och beredskap. Målet är att motverka felaktig tillämpning och säkra att jour och beredskap endast förekommer i den omfattning som är absolut nödvändig.
  • Förtydligat krav på konsekvensanalys av effekter på verksamheten och arbetsmiljön innan lokalt kollektivavtal om arbetstid träffas. Analysen ska beakta att avtalet främjar en hälsosam arbetstidsförläggning och att innehållet inte strider mot lag eller centralt kollektivavtal. Tydligt krav på uppföljning av effekterna på arbetsmiljön.

Betald utbildningsanställning – krav på återbetalning blir otillåtet

Nu blir det inte längre tillåtet för arbetsgivare att kräva tillbaka utbetald lön eller andra förmåner som medlemmar fått inom ramen för en utbildningsanställning. Det är något som vi länge drivit för att trygga ekonomin för de som satsar på att specialistutbilda sig. Det gör också att det blir mer attraktivt att specialistutbilda sig. Det ökar chansen att få fler specialistutbildade sjuksköterskor och barnmorskor. Bestämmelsen gäller för avtal träffade från 15 april 2022.

Karriär och utbildning

Vi är också nöjda att vi fortsätter vårt gemensamma arbete kring utbildning, karriär och kompetensutveckling. Det är viktigt att medlemmarna får möjlighet att utvecklas under hela yrkeslivet. Det ökar också möjligheten att kompetensförsörja vården, nu och i framtiden.

Kompetenskommission för god arbetsmiljö och tryggad kompetensförsörjning

Vi ser fram emot det arbete vi ska göra gemensamt med SKR och Sobona inom ramen för den nya Kompetenskommissionen. Där ska vi tillsammans göra ett långsiktigt arbete på strategisk nivå för att trygga kompetensförsörjningen och säkra en god arbetsmiljö för medlemmarna. Verksamheterna behöver bli bättre rustade för att klara naturliga och återkommande variationer, som exempelvis arbetstoppar och semesterperioder.

Vi kommer att analysera, prioritera och ta fram en åtgärdsplan för att lösa bland annat hög personalomsättning och sjukfrånvaro, omfattande deltid, problem vid förläggning av arbetstid och ledigheter, chefers förutsättningar med mera. Arbetet är långsiktigt, men vi ska också nå konkreta delmål till 2024. Syftet är att stärka sektorns attraktivitet för att behålla, utveckla och rekrytera medarbetare med rätt kompetens, nu och i framtiden.

Arbetet ska ledas och bäras av en styrgrupp med representanter på hög nivå i organisationerna, exempelvis förbundsstyrelseledamöter, berörda direktörer i regionerna samt förvaltningschefer för kommunal hälso- och sjukvård.

Fortsättningen framåt

Förhandlingarna är avslutade, men mycket arbete kvarstår. Information ska gå ut till medlemmar och förtroendevalda på olika nivåer, men också till de anställda på Vårdförbundet som ska stötta i tolkning och tillämpning av det nya avtalet. Vi kommer att ta fram vägledningar och stöd så fort vi bara kan, så att vi fullt ut kan använda de möjligheter som finns i HÖK 22 att förbättra medlemmarnas arbetsmiljö, arbetstidsförläggning, löneutveckling och karriärutveckling. Målet är ett både jämställt och hållbart yrkesliv för Vårdförbundets livsviktiga yrken!

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!