Summering av förhandlingsåret 2020 – och en framåtblick

Kikare

2020 var året som verkligen satte oss alla på prov. Allra mest medlemmarna i Vårdförbundet, men också förtroendevalda och oss som arbetar med förhandling och rådgivning. När pandemin slog till på allvar i februari/mars drog ett omfattande arbete igång inom Vårdförbundet. Rådgivning, vägledningar, frågor och svar, pandemirelaterade förhandlingar, dialog med myndigheter och politisk påverkan för att stötta och underlätta för medlemmarna och förtroendevalda upptog nästan all vår tid. Det arbetet fortsätter – här hittar du som medlem uppdaterad information och här hittar du som förtroendevald/skyddsombud fördjupat material. Länkar till debattartiklar och pressmeddelanden finns här.

Arbetsgivares agerande under främst pandemin har också lett till att Vårdförbundet drivit och fortsätter att driva en stor mängd tvister för medlemmarnas räkning. Det gäller bland annat förflyttningar och semesterfrågor. Trots pandemin är det viktigt att komma ihåg att vi inte har något undantagstillstånd – lagar och avtal fortsätter att gälla.

Avtalsrörelserna 2020 för Vårdförbundet och övriga arbetsmarknadsparter påverkades kraftigt av pandemin. De förhandlingar som var tänkta att genomföras under våren ställdes in och sköts till hösten. Under våren förhandlades och tecknades dock bland annat krislägesavtal samt flera avtal om korttidsarbete med statligt stöd. Dessutom deltog Vårdförbundet i PTKs förhandlingar om en moderniserad arbetsrätt (de så kallade las-förhandlingarna), där avtal under hösten 2020 först tecknades mellan PTK och Svenskt Näringsliv och där Kommunal och IF Metall senare anslutit sig. Parallellt med dessa förhandlingar genomförde dessutom Vårdförbundet förhandlingar om omställning och turordning med SKR och Sobona där avtal slöts 1 maj 2020.

Framgångar i höstens avtalsförhandlingar

Under senhösten återupptog vi den senarelagda avtalsrörelsen. Vårdförbundet slutförde innan årsskiftet centrala förhandlingar med Arbetsgivaralliansen (cirka 150 medlemmar), KFO (cirka 200 medlemmar), Almega Vårdföretagarna Bransch D Företagshälsovård (cirka 500 medlemmar), Bransch E Vård, behandling, omsorg (cirka 4 900 medlemmar) samt Bransch F Äldreomsorg (cirka 700 medlemmar). Resultaten av förhandlingarna innebär att Vårdförbundet nu i samtliga centrala kollektivavtal har sänkt veckoarbetstid vid nattarbete samt samsynsdokument eller kollektivavtal om Akademisk specialisttjänstgöring, AST. Dessutom har vi tagit viktiga steg för att uppnå kongressmålet om ökad lönespridning, med avtalsskrivningar om särskilt yrkesskickliga och möjlighet till lönekarriär i yrket över tid – förutom i de nämnda avtalen finns detta sedan tidigare i HÖK 19.

Förhandlingarna med Arbetsgivarverket (cirka 800 medlemmar) och Svenska Kyrkan (20 medlemmar) sker för förbundets räkning av OFR-S,P,O respektive Akavia och har även de slutförts innan årsskiftet.

HÖK 19 löper på – förtydliganden kring särskilt yrkesskicklig

Vårdförbundet har dessutom deltagit i AB-förhandlingar med SKR och Sobona om allmänna villkor, trots att vi inte förhandlat om vår Huvudöverenskommelse (HÖK 19). Vårdförbundet tackade nej till det AB-bud som motparten presenterat samtidigt som Vårdförbundet beslutade att inte säga upp HÖK 19. Istället upprättade Vårdförbundet och SKR ett samsynsdokument med viktiga förtydliganden kring bland annat prioriteringen av särskilt yrkesskickliga samt gjorde tillägg till HÖK 19 gällande utveckling av partsarbetena kring lön, karriärmodeller och utbildningsanställningar.

Beslutet att fortsätta med avtalet HÖK 19 har föregåtts av att förbundet genomfört mer än ett års utvärdering av avtalet med mycket vridande och vändande på för- och nackdelar. Det var inget lätt beslut, för samtidigt som vi sett att syftet med avtalet på flera håll uppfyllts i form av satsning på särskilt yrkesskickliga och ökad lönespridning, har det på andra håll inte hänt särskilt mycket. Men vid en sammanvägd bedömning landade förbundsstyrelsen i att de fortsatt tror starkt på avtalet och att det behöver längre tid för att få fullt genomslag. Du som medlem har mer att vinna på att avtalets intentioner får ordentligt fäste och börjar tillämpas så som det var tänkt.

2021 – fortsatt arbete med avtalen och förberedelser inför kongress 2022

När vi nu gått över till 2021 är det fortsatt mycket arbete. Både med att implementera de nya avtal vi tecknat, men också med att fortsätta trycka på för att de framgångar vi uppnått i avtalen omsätts på bästa sätt för dig som medlem. Dessutom har vi fler förhandlingar planerade under året – mer om dessa återkommer vi till lite senare.

2021 är också sista året innan nästa kongress. Det innebär att det är dags att knyta ihop säcken utifrån kongressbesluten från 2018 – här är vi på god väg att bocka av de tyngsta delarna gällande villkor, lön och arbetsmiljö. Men det innebär också att vi har ett stort arbete framför oss med att förbereda propositioner och att behandla de motioner som medlemmarna skickar in. Det är ett omfattande och utmanande arbete, men en otroligt viktig del i att vara en demokratisk idéburen organisation.

Vårt mål är att Vårdförbundet lockar fler medlemmar och därmed blir en ännu starkare motpart till arbetsgivarna så att vi med kraft kan fortsätta driva de frågor som gör skillnad för dig och dina kollegor, både i vardagen och på längre sikt. Nu kör vi!

"Jag orkar inte jobba mer än deltid"

3 av 10 jobbar deltid i vården – många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det kan du läsa i vår rapport “Jag orkar inte jobba mer än deltid”. Vi presentar också  Vårdförbundets förslag för att säkra rätten till hållbara heltider.

Läs rapporten här!